Vik­tig yr­kes­grupp som loc­kar för få

OMVÄXLANDE AR­BE­TE: UN­DER­SÖ­KER ALLT FRÅN SPERMIER TILL LEDVÄTSKA

Hallands Nyheter - - Varberg - An­na Oscar­son 010-471 53 71 ∙ an­na.oscar­son@hn.se

Ett blod­prov ska ana­ly­se­ras och plöts­ligt var­nar ma­ski­nen. Nå­got är in­te som det ska och den le­gi­ti­me­ra­de bi­o­me­di­cins­ka ana­ly­ti­kern Eme­lie Paulsson får kol­la på blod­krop­par­na i mik­ro­skop. Då upp­täc­ker hon nå­got som ser onor­malt ut. Det ser ut som att pa­ti­en­ten skul­le kun­na ha ma­la­ria.

– Den pa­ti­en­ten ha­de nog in­te kla­rat sig om vi in­te ha­de sett det, sä­ger hon.

På lör­dag är det den in­ter­na­tio­nel­la bi­o­me­di­cins­ka ana­ly­ti­ker-da­gen och An­ne­li An­ders­son Rod­ri­gu­ez som ock­så är bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker tyc­ker att det är dags att all­män­he­ten får upp ögo­nen för vad yr­ket in­ne­bär. Hon sit­ter ock­så som sty­rel­se­le­da­mot i Vård­för­bun­det Hal­land och är skydds­om­bud på ar­bets­plat­sen kli­niskt ke­miskt la­bo­ra­to­ri­um på Hal­lands sjuk­hus i Var­berg.

PÅ LABORATORIET I Var­berg ana­ly­se­rar de bland an­nat blod, urin, rygg­märgs­väts­kor, ledväts­kor, av­fö­ring, snor och spermier. Det kom­mer in pro­ver från aku­ten, de oli­ka vår­dav­del­ning­ar­na, vård­cen­tra­ler och prov­tag­ning­en.

– An­ta­let pro­ver ökar he­la ti­den och för att mö­ta det hål­ler vi på och för­ny­ar de­lar av ma­skin­par­ken, sä­ger An­ne­li An­ders­son Rod­ri­gu­ez.

När ett prov kom­mer in sätts det i den spe­ci­el­la ma­skin som kol­lar just det lä­ka­ren vill ha svar på. En ma­skin kan sam­ti­digt ana­ly­se­ra fle­ra oli­ka tes­ter.

– Ef­tersom det här är ett akut­sjuk­hus så är det väl­digt brett vad vi får in. Det kan va­ra in­flu­ensa­fall, fer­ti­li­tets­ut­red­ning­ar el­ler hjärt­sju­ka pa­ti­en­ter, sä­ger Eme­lie Paulsson.

De bå­da kol­le­gor­na är över­ens om att det bäs­ta med ar­be­tet är

Bi­o­me­di­cins­ka ana­ly­ti­ker är en yr­kes­grupp som in­te så många kän­ner till. Sjuk­vår­den skul­le in­te kla­ra sig ut­an dem, men just nu sö­ker sig in­te till­räck­ligt många till yr­ket.

va­ri­a­tio­nen. Ett ar­bets­pass kan in­ne­hål­la bå­de tek­nis­ka ar­bets­upp­gif­ter och att läm­na blod­på­sar till nå­gon som hål­ler på att för­blö­da. En an­nan del av job­bet är att mö­ta pa­ti­en­ter i prov­tag­nings­en­he­ten.

FÖR ATT BLI bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker krävs en treå­rig uni­ver­si­tets­ut­bild­ning. Ut­bild­ning­en är kom­pli­ce­rad men in­te många sö­ker. Det har gjort att in­tag­nings­po­äng­en är lå­ga och en del av dem som kom­mer in kla­rar in­te att slut­fö­ra den. Det har gjort att det finns risk för att fram­ti­da pen­sions­av­gång­ar in­te kom­mer att kun­na täc­kas upp.

– Na­tio­nellt sett kom­mer cir­ka 20 pro­cent av yr­kes­kå­ren gå i pen­sion in­om fem till tio år, sä­ger An­ne­li An­ders­son Rod­ri­gu­ez.

In­gångs­lö­nen för en bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker låg år 2016 på cir­ka 24 000 kro­nor i må­na­den. Me­del­lö­nen i ri­ket var sam­ma år 29 900 kro­nor och Hal­land lig­ger un­ge­fär 1 000 kro­nor lägre.

– Vi har då­lig lö­ne­sprid­ning och in­te myc­ket kar­riär­möj­lig­he­ter trots att vi är na­vet i sjuk­vår­den. Om in­te vi fanns skul­le lä­kar­na in­te kun­na sät­ta di­a­gnos, sä­ger Eme­lie Paulsson.

BI­O­ME­DI­CINS­KA ANA­LY­TI­KER fun­ge­rar ock­så som kon­sul­ter till lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor när det gäl­ler prov­tag­ning. De vet var­för pro­ver­na ska tas på ett visst sätt och kan kom­ma med för­kla­ring­ar till var­för det ibland blir fel.

När HN fick en rund­vis­ning bland ma­ski­ner­na i laboratoriet sur­ra­de det plöts­ligt till i en an­ord­ning vid ena väg­gen. Det var rör­post med blod­pro­ver från aku­ten.

”Vi har då­lig lö­ne­sprid­ning och in­te myc­ket kar­riär­möj­lig­he­ter trots att vi är na­vet i sjuk­vår­den”

EME­LIE PAULSSON

bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker

LEVERANS. An­ne­li An­ders­son Rod­ri­gu­ez och Eme­lie Paulsson är le­gi­ti­me­ra­de bi­o­me­di­cins­ka ana­ly­ti­ker och ar­be­tar på kli­niskt ke­miskt la­bo­ra­to­ri­um på sjuk­rör­post med blod­pro­ver från aku­ten.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

hu­set i Var­berg. Här har de just fått

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

PROVRÖR. Ett blod­prov kan ge väl­digt många svar. Be­ro­en­de på vad det är lä­ka­ren vill ha svar på körs det i en ma­skin som mä­ter just det. Ibland var­nar ma­ski­nen och den bi­o­me­di­cins­ka ana­ly­ti­kern får kans­ke stry­ka en drop­pe på en glas­ski­va och tit­ta i mik­ro­skop.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

RE­DO ATT AN­VÄN­DAS. Blod­på­sar lig­ger i ky­len upp­de­la­de ef­ter blod­grupp. Allt blod kon­trol­le­ras in­nan det ges till en be­hö­van­de pa­ti­ent så det in­te in­ne­hål­ler nå­gon smit­ta.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

ANA­LYS. Ei­vor An­ders­son, bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker, kol­lar trom­bo­cy­ter i mik­ro­skop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.