Störs­ta kra­nen på be­sök för blytungt hög­höjds­jobb

Hallands Nyheter - - Varberg - MAR­TIN ERLANDSSON 010-471 53 40 mar­tin.erlandsson@hn.se

Var­för be­hövs Sve­ri­ges störs­ta mo­bil­kran med hyd­raul­bom för att by­ta en väx­ellå­da? Svar: Den väger 18 ton och sit­ter 100 me­ter upp i ett vind­kraft­verk.

Up­pe på Gum­marå­sen, sö­der om Dagsås, står en mo­bil­kran. Och det är in­te vil­ken mo­bil­kran som helst, ut­an en Lieb­herr LTM 1500 8.1.

Med kran­fö­ra­ren Mats Rasmus­sen dis­ku­te­rar vi om den ska kal­las enorm el­ler gi­gan­tisk, men fast­nar för att det är ett rik­tigt mons­ter, även jäm­fört med bjäs­sen som ny­li­gen stod vid gal­le­ri­an i Var­berg.

– Den har en bom på 140 me­ter och kan ha 165 ton i mot­vikt. Ba­ra i kö­ran­de skick väger kra­nen 96 ton, så total­vik­ten är näs­tan 400 ton, sä­ger Mats på bred skåns­ka in­nan han sko­jar om att den har 17 däck (allt­så in­klu­si­ve re­serv­hjul).

JUST NU ÄR det för blå­sigt för att den sto­ra väx­ellå­dan till vind­kraft­ver­ket av mo­del­len Vestas V90 MK7 ska kun­na lyf­tas upp. Att ha 18 ton me­tall på en krok sva­jan­de 100 me­ter upp i luf­ten är in­te att le­ka med.

– Nej, det är för by­igt för ett så­dant här pre­ci­sions­ar­be­te. Vi har ett sär­skilt väx­ellådsteam på plats, med fy­ra tys­ka tek­ni­ker, men vi kan ba­ra vän­ta och se, för­kla­rar Da­vid Thors­son på Deutsche Wind­te­ch­nik, det in­ter­na­tio­nel­la fö­re­ta­get som har ser­vice­av­ta­let med vind­krafts­ver­kets äga­re Var­berg Ener­gi.

Väx­ellå­dor­na har nor­malt en livs­längd på 10–15 år, men den här byts re­dan ef­ter sju år.

– Vin­den är vår värs­ta fi­en­de. Ibland är det nyck­fullt och vind­stil­la när vi rig­gar kra­nen, men bör­jar blå­sa pre­cis när vi är kla­ra. Då är det ba­ra att vän­ta, sä­ger Mar­tin Se­ger­dahl, på kran­fir­man Ji­nert.

Be­tänk då att kra­nen krä­ver sex last­bi­lar för att frak­tas och om­kring sex tim­mar för att mon­te­ras. Till och med ser­vice­bi­len som föl­jer med läggs upp på trai­lern.

MATS RASMUS­SEN ser yr­ket som en livsstil. Ar­bets­ti­der­na är ud­da och va­ri­e­ran­de och kran­fö­rar­na är en egen ka­te­go­ri av nör­dar, som bland an­nat är no­ga med sol­glas­ö­go­nen för att in­te blän­das el­ler för­stö­ra sy­nen av det star­ka sol­lju­set.

– För­u­tom kom­ra­di­on har vi många in­stru­ment att ta hjälp av un­der lyf­ten, allt från höjd och vikt till sväng­ra­di­en. Du ha­de nog kun­nat skri­va en egen tid­ning ba­ra om det, sä­ger han och skrat­tar.

Kans­ke moj­nar vin­den till­räck­ligt för att by­tet av väx­ellå­da ska kun­na ge­nom­fö­ras. An­nars får de in­blan­da­de hål­la tum­mar­na för att det hinns med på ons­dag.

– Ja, kra­nen ska va­ra upp­ställd och klar i To­rup på tors­dag, för ett an­nat jobb, sä­ger Mar­tin Se­ger­dahl.

För Mats Rasmus­sen finns i al­la fall en li­ten in­redd, blå con­tai­ner att sit­ta och vän­ta i.

Bild: JONATAN BYLARS

EN LIVSSTIL. Mats Rasmus­sen rat­tar Sve­ri­ges störs­ta mo­bil­kran, med en hyd­raul­bom på 140 me­ter. Den kan med lätt­het lyf­ta 18 ton när­ma­re 100 me­ter upp till top­pen av ett vind­kraft­verk. Men det får in­te blå­sa för myc­ket.

Bild: JONATAN BYLARS

INTERNATIONELLT FÖ­RE­TAG. Da­vid Thors­son (till väns­ter) är pro­jekt­le­da­re på Deutsche Wind­te­ch­nik, som skö­ter ser­vicen av Var­bergs Ener­gis vind­kraft­verk.

Bild: JONATAN BYLARS

VÄN­TAN. Mo­bil­kra­nen har hyrts in från Ji­nert och Mar­tin Se­ger­dahl (till väns­ter) på fö­re­ta­gets Var­bergs­de­på kan ock­så ba­ra vän­ta på att vin­den ska moj­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.