Hal­lands unga dric­ker mer än ge­nom­snit­tet

Hallands Nyheter - - Nyheter - KA­RIN HYLANDER re­dak­tio­nen@hn.se

Hallän­ning­en dric­ker som folk gör mest. Men de unga har in­te rik­tigt ha­kat på tren­den att tac­ka nej till al­ko­hol ut­an dric­ker mer än and­ra svens­ka ung­do­mar.

Det finns någ­ra tyd­li­ga tren­der, som gäl­ler al­ko­hol­kon­sum­tio­nen i he­la Sve­ri­ge. En är att unga män­ni­skor dric­ker be­tyd­ligt mind­re nu än för 15-20 år se­dan. Fler unga tar ställ­ning mot al­ko­hol.

En an­nan trend är att svens­kar­nas dryc­kesva­nor blir allt mer likar­ta­de:

• Me­del­ål­ders och äld­re drar in­te ner på dric­kan­det som förr ut­an fort­sät­ter fes­ta.

• Även om män­nen fort­fa­ran­de kon­su­me­rar näs­tan dub­belt så myc­ket al­ko­hol som kvin­nor­na bör­jar kvin­nor­na dric­ka i kapp och har re­dan gått om vad gäl­ler vi­net.

• Dryc­kesmönst­ren skil­jer sig in­te li­ka myc­ket åt som förr mel­lan stad och land, stor­stä­der och små­or­ter, norr och sö­der.

MEN DET FINNS fort­fa­ran­de så­dant som skil­jer oli­ka de­lar av lan­det åt, och det så pass myc­ket att Central­för­bun­det för al­ko­hol- och nar­ko­tikaupp­lys­ning (Can) har bör­jat bry­ta ner sta­tisti­ken re­gi­o­nalt och lo­kalt.

– Även om det finns ge­men­sam­ma möns­ter ser kon­sum­tions­va­nor­na oli­ka ut, sä­ger Cans di­rek­tör, al­ko­hol­fors­ka­ren Hå­kan Leif­man.

Un­der mars må­nad har han be­sökt Hal­land och be­rät­tat om lä­get i vår del av Sve­ri­ge för kom­mu­ner, po­lis, ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner och and­ra in­tres­se­ra­de.

– När det gäl­ler vux­nas al­ko­hol­kon­sum­tion lig­ger Hal­lands län som ri­ket i sin hel­het. Men unga hallän­ning­ar dric­ker mer än and­ra unga svens­kar, kon­sta­te­rar Hå­kan Leif­man.

I RE­DA SIFF­ROR be­ty­der det att 19 pro­cent av de hal­länds­ka män­nen och 13 pro­cent av de hal­länds­ka kvin­nor­na är risk­kon­su­men­ter, pre­cis sam­ma pro­cent­tal som bland svens­kar­na i stort. Flest risk­kon­su­men­ter finns det bland män i Kungs­bac­ka, Halm­stad och Var­berg, minst bland kvin­nor i Hyl­te och La­holm.

Tit­tar man på svå­ra ska­dor, som en hög al­ko­hol­kon­sum­tion ger, ser man ock­så en skill­nad mel­lan de hal­länds­ka kom­mu­ner­na. Den ser dock an­norlun­da ut jäm­fört med risk­kon­sum­tio­nen. Bå­de vad gäl­ler al­ko­hol­re­la­te­rad död­lig­het och slu­ten­vård top­par Hyl­te sta­tisti­ken (följd av Halm­stad).

– Jag tror att det är bruks­orts­fe­no­me­net som slår ige­nom. På bruks­or­ter är be­rus­nings­dric­kan­det stör­re. Man dric­ker mer sprit och mind­re vin, sä­ger Hå­kan Leif­man.

Det and­ra som stic­ker ut i den hal­länds­ka al­ko­hol­sta­tisti­ken är allt­så de ung­as dric­kan­de.

36 pro­cent av de hal­länds­ka kil­lar­na i års­kurs 2 på gym­na­si­et dric­ker sig be­ru­sa­de var­je må­nad jäm­fört med 30 pro­cent i he­la ri­ket. Siff­ran för hal­länds­ka tje­jer är 26 pro­cent, att jäm­fö­ra med riks­snit­tet på 24 pro­cent.

– Ty­värr kan vi in­te för­kla­ra var­för. Kans­ke är det när­he­ten till Dan­mark och Tyskland som gör det men det be­hö­ver in­te va­ra så. Vi skul­le be­hö­va grot­ta ner oss mer för att för­stå de lo­ka­la va­ri­a­tio­ner­na, sä­ger Hå­kan Leif­man.

OMRÄKNAT TILL LI­TER ren al­ko­hol dric­ker de hal­länds­ka gym­na­sie­poj­kar­na i snitt 4,6 li­ter på ett år me­dan siff­ran för flic­kor är 2,6 li­ter.

Men även de hal­länds­ka ung­do­mar­na har dra­git ner på dric­kan­det re­jält jäm­fört med si­na för­äld­rar när de var i sam­ma ål­der. Och de unga har in­te er­satt dric­kan­det med att rö­ka can­na­bis och ta and­ra dro­ger, som de­bat­ten ibland kan få en att tro.

– An­de­len som an­vän­der can­na­bis lig­ger gans­ka still. Att kon­sum­tio­nen ökar be­ror in­te på att bru­ket bre­der ut sig, ut­an på att de som an­vän­der nar­ko­ti­ka gör det of­ta­re, sä­ger Hå­kan Leif­man och fort­sät­ter:

– Det är un­ge­fär hälf­ten så många svens­ka ton­å­ring­ar som har pro­vat can­na­bis jäm­fört med ung­do­mar i Cen­tral- och Sy­deu­ro­pa.

”Hal­land är ett län med god folk­häl­sa men man får in­te glöm­ma av de al­ko­hol­spe­ci­fi­ka in­sat­ser­na”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.