Kit­ty vill

HÄL­SA: NY PODCAST OM AL­KO­HOL

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Pro­gram­le­da­ren, krö­ni­kö­ren och som­mar­hallän­ning­en Kit­ty Stör­by Jut­bring skip­par al­ko­ho­len. Nu ut­ma­nar hon och Man­ne Forssberg al­ko­hol­nor­men med pod­den Aska­las.

När Kit­ty Stör­by Jut­bring, hen­nes man Per och bar­nen Nik­ki-lo och Kim­mi-kid häng­er i Långa­sand, Olofs­bo och Fal­ken­berg om som­rar­na, gör de det med fruk­tjui­cer, le­mo­nad och bub­bel­vat­ten i gla­sen. Nik­ki-los och Kim­mi-kids för­äld­rar är sig li­ka va­re sig det är mor­gon el­ler kväll, var­dag el­ler fest.

– Vi kan va­ra de­ras fö­re­bil­der he­la ti­den. Vi har ju ing­et bar­skåp hem­ma i lä­gen­he­ten i Stock­holm hel­ler. Det är skönt att slip­pa ha sprit som en grej i sin var­dag, sä­ger Kit­ty.

SÅ HAR DET in­te all­tid va­rit. Kit­ty var helt nyk­ter tills hon var 19 år, men se­dan blev det desto mer. Med Big Brot­her och um­gäng­et i mu­sikoch kän­dis­kret­sar i Gö­te­borg och Stock­holm följ­de ett dric­kan­de som hon i ef­ter­skott kan se var långt ifrån mått­ligt.

– Jag var DJ och klub­bar­ran­gör, häng­de med ”de li­te coo­la” i en ute­kul­tur där al­ko­ho­len var en jät­te­vik­tig del. Att dric­ka myc­ket nor­ma­li­se­ra­des. I mitt gäng var det in­te onor­malt att bli rik­tigt full tvåt­re gång­er i vec­kan.

ÅREN MEL­LAN 25 och 30 var al­ko­ho­len stän­digt när­va­ran­de – på fes­ter, klub­bar, fes­ti­va­ler och spel­ning­ar. Men så möt­te hon mu­si-

NYK­TER. Kit­ty Stör­by Jut­bring le­ver ut­an al­ko­hol se­dan 2012. ”Det skul­le va­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.