Ut­ma­na nor­men

Hallands Nyheter - - Nyheter - KA­RIN HYLANDER re­dak­tio­nen@hn.se

kern Per Stör­by från Fal­ken­berg och de blev ett par. Jäm­fört med Per drack Kit­ty myc­ket och of­ta, även om hon in­te tog åter­stäl­la­re el­ler ha­de ut­veck­lat ett miss­bruk el­ler be­ro­en­de.

– När jag var mitt i det kun­de jag in­te själv se mi­na va­nor, kans­ke för att jag var långt ifrån värst i min krets, men Per gav mig en an­nan norm. Jag bör­ja­de tän­ka på hur jag an­vän­de al­ko­ho­len, till ex­em­pel för att slip­pa oro och kun­na kopp­la av. Sam­ti­digt var det fle­ra runt mig som kom ut med si­na al­ko­hol­pro­blem.

TILL SKILL­NAD MOT de vän­ner­na be­höv­de Kit­ty in­te gö­ra en ab­rupt livs­för­änd­ring, ba­ra lugnt och stil­la dra ner på dric­kan­det.

– Jag drack mind­re och mind­re från 2010 när Per och jag träf­fa­des. Det var en väl­kom­men och ef­ter­läng­tad för­änd­ring. Sen slu­ta­de jag helt nå­gon gång in­nan jag blev gra­vid 2012 och sen vil­le jag ald­rig bör­ja igen, för­kla­rar hon.

En slut­lig ögo­n­öpp­na­re var en gång när Nik­ki-lo var bä­bis och fa­mil­jen ham­na­de med barn­vag­nen i tun­nel­ba­nan en ti­dig fre­dags­kväll.

– Det var lik­som tra­ge­di. En pas­sa­ge­ra­re kräk­tes, en an­nan grät, två skrek på varand­ra och någ­ra ving­la­de om­kring. Går in­te folk ut och dric­ker på hel­gen för att ha kul? Ing­en ha­de ens i när­he­ten av kul på den vag­nen! Det var läs­kigt. Och luk­ta­de!

I dag är al­ko­ho­len en ic­ke-frå­ga i Kit­tys liv.

– Pre­cis som jag in­te vak­nar var­je mor­gon och tän­ker att jag är ve­go och in­te ska äta kött den­na da­gen hel­ler, så tän­ker jag in­te att jag in­te ska dric­ka el­ler sät­ter en eti­kett på det, sä­ger Kit­ty.

Än­då känns det vik­tigt att ta­la om al­ko­hol­nor­men och dess ef­fek­ter i sam­häl­let.

– Al­ko­ho­len är en svår drog, som ger myc­ket pro­blem. Det skul­le va­ra skönt om fler vå­ga­de pro­va att in­te föl­ja nor­men, åt­minsto­ne nå­gon gång ibland.

Kit­ty tän­ker även på al­la barn, an­hö­ri­ga och vän­ner till dem som dric­ker för myc­ket. Där­för blev hon, pre­cis som för­fat­ta­ren och sex­u­al­råd­gi­va­ren Man­ne Forssberg, am­bas­sa­dör för nyk­ter­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen IOGT-NTO:S kam­panj Vit Jul för någ­ra år se­dan, en kam­panj som går ut på att fler barn ska slip­pa kän­na sig otryg­ga i hem­met un­der ju­len.

DET VAR UN­DER ett mö­te i det sam­man­hang­et idén om att star­ta en podd till­sam­mans kom upp.

Re­sul­ta­tet blev tio av­snitt av ”Aska­las” (iogt.se/aska­las), där Kit­ty och Man­ne av­hand­lar så­dant som att kom­ma ut som nyk­te­rist, att gå på fest ut­an att dric­ka och hur man rag­gar nyk­ter. Högt och lågt blan­das och det kom­mer gäs­ter och pra­tar om oli­ka aspek­ter på al­ko­hol, in­te ba­ra nyk­te­ris­ter.

– Vi dö­mer el­ler ”pek­pin­nar” in­te nå­gon. Se­dan pod­den la­des ut har folk hört av sig och tyckt att det är bra att vi tar upp det­ta. De kän­ner igen sig och har tänkt sam­ma sa­ker, sä­ger Kit­ty.

”Jag drack mind­re och mind­re från 2010 när Per och jag träf­fa­des. Det var en väl­kom­men för­änd­ring.”

MEN HON MÄRKER fort­fa­ran­de att många tyc­ker att det är job­bigt med män­ni­skor som sä­ger nej till al­ko­hol.

– Det är pro­vo­ce­ran­de. Många tja­tar och und­rar var­för jag ska va­ra så krång­lig och in­te kan gö­ra som al­la and­ra. Hos en del väc­ker det kans­ke då­ligt sam­ve­te. De vet att de kans­ke själ­va dric­ker li­te myc­ket, sä­ger Kit­ty och fort­sät­ter:

– Och så är det som en pakt mel­lan de som dric­ker, en tyst över­ens­kom­mel­se att ”från och med nu ska allt som görs bli för­lå­tet ef­tersom vi al­la har druc­kit”. De vill in­te ha nå­got vitt­ne där och tän­ker nog att den som är nyk­ter ock­så är dö­man­de.

KIT­TY STÖR­BY JUT­BRING

Bild: TT

skönt om fler vå­ga­de pro­va att in­te föl­ja nor­men, åt­minsto­ne nå­gon gång ibland”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.