Käns­ligt vat­ten­lä­ge i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

På tis­da­gen in­för­des be­vatt­nings­för­bud i Halm­stad och Hyl­te. Även i Fal­ken­berg är grund­vat­ten­ni­vå­er­na oro­väc­kan­de lå­ga.

Un­der går­da­gen in­för­des be­vatt­nings­för­bud i Halm­stad och La­holm. För­bu­det är till för att kom­mu­ner­na in­te ska ham­na i ett krislä­ge när det gäl­ler vat­ten­för­sörj­ning­en och in­ne­bär att vat­ten i prin­cip ba­ra får an­vän­das till livs­me­del och hy­gi­en.

LI­KA IL­LA ÄR in­te lä­get i Fal­ken­berg och Var­berg.

– I Var­berg är det in­te up­pe i nor­ma­la ni­vå­er men det ser hyf­sat ut. Vi hål­ler väl­digt no­ga koll i Fal­ken­berg, men går in­te ut med var­ning­ar än­nu, sä­ger Ge­org Gott­frids­son, pro­duk­tions­chef för vat­ten­ver­ken på Vi­vab.

I Var­berg an­vänds yt­vat­ten från Ne­den och när ni­vå­er­na i sjön är för lå­ga fyl­ler man på med vat­ten från sjön Mä­sen.

”Vi hål­ler väl­digt no­ga koll i Fal­ken­berg, men går in­te ut med var­ning­ar än­nu”.

GE­ORG GOTT­FRIDS­SON pro­duk­tions­chef för vat­ten­ver­ken på Vi­vab

I Fal­ken­berg kom­mer vatt­net från grund­vat­ten. Det kan för­stär­kas med yt­vat­ten från Ätran och Vinån.

– Där är vi mer käns­li­ga. Men vi har det nå­got bätt­re i Fal­ken­berg jäm­fört med Halm­stad, men det är in­te bra, sä­ger Ge­org Gott­frids­son.

In­te lä­ge att gå ut med var­ning­ar som Halm­stad och Hyl­te gör?

– Nej, vi har valt att in­te gö­ra det. Vi av­vak­tar li­te grann och tit­tar över hur det ser ut fram­ö­ver.

Vad bör in­vå­nar­na tän­ka på när det gäl­ler för­bruk­ning?

– Nu på vå­ren när grä­set bör­jar växa bör man ju tän­ka på vad man gör med dricks­vatt­net, sä­ger Ge­org Gott­frids­son.

Så man bör und­vi­ka att kö­ra vat­ten­spri­da­re en halv dag?

– Ja, jag tyc­ker ju det. Men som sagt, vi har in­te in­fört nå­got för­bud.

GE­ORG GOTT­FRIDS­SON VAR­NAR ock­så för att lä­get kan bli kri­tiskt i de mind­re or­ter­na i Fal­ken­bergs kom­mun.

– De mind­re or­ter­na an­vän­der sig av brunn och för­svin­ner vatt­net finns det in­te så många al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.