De asyl­sö­kan­de har flyt­tat ut

STÄNG­DA ASYLBOENDEN: FLE­RA AN­LÄGG­NING­AR ÖPP­NAR FÖR TURISM IGEN

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Hå­kan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

In­te ba­ra Olofs­bo cam­ping, ut­an ock­så fle­ra and­ra asylboenden i Fal­ken­bergs kom­mun har av­veck­lats den se­nas­te ti­den el­ler kom­mer snart att av­veck­las.

– För­ra tis­da­gen läm­na­de de sista Al­ko­ven i Gäl­la­red och se­nast i slu­tet av april ska även de bo­en­de på ho­tell Hjär­ta­red flyt­ta, sä­ger Carl Hed­berg, en­hets­chef på Mi­gra­tions­ver­ket i Halm­stad.

Och re­dan ti­di­ga­re i år av­veck­la­des ock­så Skrea mo­tell som asyl­bo­en­de.

Det här är en följd av mins­kad asy­lin­vand­ring och att Mi­gra­tions­ver­ket fat­tar be­slut i ären­den, så att asyl­sö­kan­de an­ting­en flyt­tar till per­ma­nent bo­en­de i Sve­ri­ge el­ler får be­sked om ut­vis­ning.

TRYC­KET HAR MINS­KAT, och där­för av­slu­tar Mi­gra­tions­ver­ket en rad hy­res­kon­trakt med pri­va­ta ent­re­pre­nö­rer.

Ge­nom att Olofs­bo cam­ping, Skrea mo­tell, Al­ko­ven i Gäl­la­red och snart ock­så Ho­tell Hjär­ta­red i Ul­la­red för­svin­ner som asylboenden, så är det egent­li­gen ba­ra Lia Hof som är kvar i kom­mu­nen som en rik­tigt stor för­lägg­ning med si­na 200 plat­ser.

De av­veck­la­de el­ler snart av­veck­la­de bo­en­de­na har sva­rat för cir­ka 600 plat­ser.

– Vid stäng­ning­en av Al­ko­ven flyt­ta­des de bo­en­de till Spens­hult, och vi har över hu­vud ta­get kla­rat de här se­nas­te av­veck­ling­ar­na ge­nom om­flytt­ning­ar in­om Hal­land, sä­ger Carl Hed­berg.

Al­ko­ven och Ho­tell Hjär­ta­red i Fal­ken­bergs in­land åter­går till att va­ra tu­ristan­lägg­ning­ar ef­ter att de stängs som asylboenden. Även på Klit­ter­går­den i Olofs­bo sker sam­ma för­änd­ring.

VAD SOM NU vän­tar för de an­lägg­ning­ar som Mi­gra­tions­ver­ket läm­nar är na­tur­ligt­vis en frå­ga för de en­skil­da ägar­na, men när­mast till hands lig­ger en åter­gång till ti­di­ga­re verk­sam­het in­om vand­rar­hems-, ho­tell- el­ler cam­ping­bran­schen.

– För vår del blir det en åter­gång till att dri­va det som bed and bre­ak­fast. Vi har ju va­rit för­be­red­da på det här, att man skul­le av­veck­la asyl­bo­en­de­na i nå­got slags tur­ord­ning, så det är väl in­te så myc­ket att sä­ga om det, sä­ger Jan Åke­by, en av män­nen bakom Al­ko­ven Lo­gi (som är den gam­la om­bygg­da sko­lan i Gäl­la­red).

– Nu be­hö­ver vi snyg­ga upp,

men själv­fal­let ska vi va­ra igång till som­mar­sä­song­en, sä­ger han.

PÅ HO­TELL HJÄR­TA­RED sva­rar den an­sva­ri­ge Pi­er­re He­ramb på un­ge­fär sam­ma sätt:

– Vi ska må­la om och gö­ra en viss upp­rust­ning och räk­nar med att öpp­na som ho­tell till mid­som­mar. Jag är op­ti­mis­tisk, och vi har dis­kus­sio­ner med en kon­sult om hur vi ska få rätt in­rikt­ning och vän­da oss till rätt kund­grupp med vårt ho­tell, sä­ger Pi­er­re He­ramb som än­nu in­te ex­akt vill sä­ga hur ho­tell­kon­cep­tet ska se ut.

Även cam­ping­en i Olofs­bo åter­går till att helt och hål­let va­ra en tu­ristan­lägg­ning. Stug­byn där har ju un­der vå­ren av­veck­lats som asyl­bo­en­de.

ÄVEN EN AN­NAN an­lägg­ning i Olofs­bo åter­går till gam­mal roll: Klit­ter­går­den, el­ler Strand­kan­ten som den ock­så he­tat, blir ett bed and bre­ak­fast, dess­utom med ser­ve­ring öp­pen för al­la un­der hög­sä­song­en.

Se­dan slu­tet av 2015 har Klit­ter­går­den an­nars fun­ge­rat som ett bo­en­de för en­sam­kom­man­de asyl­sö­kan­de ung­do­mar. Det drevs då av fö­re­ta­get HVB Living Nor­dic för Fal­ken­bergs kom­muns räk­ning. Kom­mu­nen av­slu­ta­de dock det sam­ar­be­tet för någ­ra må­na­der se­dan, ef­tersom man lö­ser om­sor­gen för de en­sam­kom­man­de med and­ra bo­en­den.

EF­TER DET HAR HVB Living Nor­dic, som ha­de hyrt an­lägg­ning­en till 2018 för cir­ka en mil­jon kro­nor per år, haft pla­ner på att gö­ra om Klit­ter­går­den till ett vård­hem för ung­do­mar med psy­ko­so­ci­al pro­ble­ma­tik. Men pla­ner­na möt­te hin­der i och med att de­talj­pla­nen in­te ger rätt till så­dant per­ma­nent bo­en­de.

– Vi kom över­ens om att av­slu­ta de­ras hy­res­kon­trakt. Det var bra att kun­na hjäl­pa till när det kom många asyl­sö­kan­de till Sve­ri­ge, men nu blir det åter­i­gen ett bed and bre­ak­fast och med en enkla­re re­stau­rang, sä­ger An­ders Hel­ges­son som ge­nom sitt fö­re­tag Gra­nit Fas­tig­he­ter äger fas­tig­he­ten.

Hans son Alex Hel­ges­son ska dri­va verk­sam­he­ten med bed and bre­ak­fast. Just nu på­går en viss re­no­ve­ring, men re­dan un­der för­sä­song­en ska det va­ra igång.

OLOFS­BO STUGÄGARFÖRENING väl­kom­nar be­ske­det, ef­tersom man an­sett att Olofs­bo va­rit nå­got ef­ter­satt som tu­rist- och se­meste­rort på se­na­re år, in­te minst ge­nom av­hys­ning­en av villa­vag­nar­na.

ÅTER­GÅNG TILL TURISM. Fle­ra asylboenden har stängts el­ler är på väg att stäng­as, där­ibland Al­ko­ven i Gäl­la­red, stug­byn på Olofs­bo cam­ping, Klit­ter­går­den i Olofs­bo Olofs­bo cam­ping

Bild: OLA FOLKESSON/AR­KIV

Al­ko­ven i Gäl­la­red

och Ho­tell Hjär­ta­red i Ul­la­red. Klit­ter­går­den i Olofs­bo

Bild: SIGRID MALM­GREN/AR­KIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.