Ak­ti­vis­ter vill stop­pa cir­ku­sen

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

”Det finns nå­gon kons­tig fö­re­ställ­ning om att det är okej att ri­va ner dem för att skyl­tar­na än­då in­te är god­kän­da. Så är det in­te.vi har till­de­lats plat­ser och fått vå­ra af­fi­scher god­kän­da av kom­mu­nen.”

HE­LE­NA SCHICHT tur­né­le­da­re Cir­kus Max­i­mum

Det kom­mer att bli cir­kus i Fal­ken­berg på tors­dag, trots al­la lap­par som tej­pats på re­klam­skyl­tar­na. – Jag kom­mer att po­li­san­mä­la det­ta i mor­gon, sä­ger Cir­kus Max­i­mums tur­né­le­da­re.

”In­ställt pga djur­plå­ge­ri”. Så står det på nä­ra nog samt­li­ga re­klam­skyl­tar som Cir­kus Max­i­mum fått till­stånd att sät­ta upp i cen­tra­la Fal­ken­berg. Även om det in­te är förs­ta gång­en det hän­der så re­a­ge­rar cir­ku­sens tur­né­le­da­re med be­stört­ning.

– Det är så trå­kigt att de in­te re­spek­te­rar vår egen­dom och an­kla­gar oss för nå­got som vi in­te står för. Det är ill­vil­li­ga djur­rätts­ak­ti­vis­ter. De är fa­na­tis­ka i sin världs­bild, sä­ger He­le­na Schicht.

CIR­KU­SEN HAR FÅTT vän­ja sig vid lik­nan­de till­tag. Till och från står ock­så per­so­ner ut­an­för cir­ku­sen och de­lar ut flyg­blad med lik­nan­de in­ne­börd till publi­ken.

– Det tror jag att var och en fat­tar. Vi skul­le in­te kun­na vi­sa upp djur som in­te mår bra. Vå­ra djur är väl­må­en­de, so­ci­a­la och i gott hull, som läns­ve­te­ri­nä­ren skri­ver, sä­ger tur­né­le­da­re.

Ex­akt vem el­ler vil­ken or­ga­ni­sa­tion som lig­ger bakom ak­tio­nen vet in­te cir­ku­sen även om He­le­na Schicht har si­na aning­ar.

– Det finns nå­gon kons­tig fö­re­ställ­ning om att det är okej att ri­va ner dem för att skyl­tar­na än­då in­te är god­kän­da. Så är det in­te. Vi har till­de­lats plat­ser och fått vå­ra af­fi­scher god­kän­da av kom­mu­nen.

ATT AK­TIO­NEN SKUL­LE på­ver­ka fö­re­ställ­ning­en på tors­dag tror dock in­te He­le­na Schicht.

– Jag tror att de fles­ta för­står att om vi av nå­gon märk­lig an­led­ning skul­le be­hö­va stäl­la in en fö­re­ställ­ning så ha­de vi ploc­kat bort skyl­tar­na, sä­ger hon.

Bild: PET­TER TARENIUS

PÅTEJPADE LAP­PAR. ”In­ställt pga djur­plå­ge­ri”. Så står det på nä­ra nog samt­li­ga re­klam­skyl­tar som Cir­kus Max­i­mum fått till­stånd att sät­ta upp i cen­tra­la Fal­ken­berg. ” – Det är så trå­kigt att de in­te re­spek­te­rar vår egen­dom och an­kla­gar oss för nå­got som vi in­te står för” sä­ger tur­né­le­da­ren He­le­na Schicht.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.