Val­lar­nas Al­ma och Ivar fick tillök­ning

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

”De skut­tar om­kring och ver­kar så pig­ga så.” SUSANNE MAGNUSSON par­kav­del­ning­en

Vå­ren be­ty­der ba­by­boom för dju­ren på Val­lar­na. I lör­dags fick tac­kan Al­ma och bag­gen Ivar lamm.

Två små spral­li­ga och väl­må­en­de lamm går nu bred­vid mam­man i box­en.

– De skut­tar om­kring och ver­kar så pig­ga så, sä­ger Susanne Magnusson på par­kav­del­ning­en som tar hand om lam­men.

Än så länge har lam­men in­te fått någ­ra namn, men Susanne Mag­nus­sons kol­le­gor som job­ba­de un­der föd­seln hop­pas i smyg att de döps ef­ter dem.

– I så fall skul­le de he­ta Jo­han­na och Mi­kae­la, sä­ger Susanne Magnusson.

Ett par da­gar fram­ö­ver kom­mer de att va­ra in­ne, in­nan de släpps ut i ha­gen.

– Först ska de mär­kas i öro­nen och få va­ra li­te i fred med mam­man ett tag.

PÅ VAL­LAR­NA BOR to­talt nio får – sju vux­na och nu två små. Yt­ter­li­ga­re tre dräk­ti­ga tac­kor står på tur att lam­ma i da­gar­na.

– Vi trod­de in­te att det skul­le ske så här ti­digt, men med tan­ke på att Al­ma lam­ma­de nu så är det nog snart dags för de and­ra ock­så.

det

NÅG­RA KILLINGAR BLIR dä­re­mot in­te i vår.

– Boc­kar­na är ka­stre­ra­de, det blir så många an­nars, sä­ger Susanne Magnusson.

Val­lar­nas sug­ga fick kul­ting­ar så sent som i ja­nu­a­ri, men det finns en möj­lig­het att även hon vän­tar smått.

– Jag hop­pas att hon är dräk­tig, men det är fort­fa­ran­de osä­kert. I så fall skul­le det kun­na bli i bör­jan av som­ma­ren, sä­ger Susanne Magnusson.

LAM­MEN KOM­MER ATT skut­ta om­kring på Val­lar­na un­der vå­ren in­nan de flyt­tas ut på grön­be­te un­der som­ma­ren. Till höst kom­mer de till­ba­ka tills kom­mu­nen har hit­tat ett nytt hem åt dem.

MA­TIL­DA CARL­STRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

LINSLUS. I hel­gen föd­des två pig­ga små lamm på Val­lar­na. Nu vän­tar de på att få kom­ma och se so­len i vec­kan.

Bild: OLA FOLKESSON

HIT­TILLS NAMNLÖSA. ”Mi­na kol­le­gor som job­ba­de när de föd­des hop­pas att de ska dö­pas ef­ter dem.” sä­ger Susanne Magnusson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.