Sä­po var­nar för hämnd ef­ter at­tac­ken

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Säpo­che­fen går åter igen ut och var­nar för att det kan bli hämndak­tio­ner för last­bil­s­at­tac­ken i Stock­holm.

I vit makt-mil­jön finns det vre­de och fru­stra­tion ef­ter då­det, en­ligt tid­ning­en Ex­pos chefre­dak­tör.

I en in­ter­vju med SVT:S Agen­da i sön­dags var­na­de Säpo­che­fen An­ders Thorn­berg för att per­so­ner och grup­pe­ring­ar kan för­sö­ka häm­nas ef­ter då­det på Drott­ning­ga­tan. På mån­da­gens press­kon­fe­rens gjor­de han det igen, och nämn­de då de hö­gerex­tre­ma rö­rel­ser­na i lan­det.

– Vi ser att det rör sig i den brotts­ak­ti­va de­len av vit makt­mil­jön. Vi vet ock­så att det när­mar sig va­let, och då bru­kar de här rö­rel­ser­na bli mer ak­ti­va, sa­de han.

Da­ni­el Poohl är chefre­dak­tör för tid­ning­en Ex­po som bland an­nat grans­kar vit makt­mil­jön.

– Om den har bli­vit mer ak­tiv är svårt att be­dö­ma, men helt klart är att då­det har ska­pat myc­ket re­ak­tio­ner. Det hand­lar främst om vre­de och fru­stra­tion, sä­ger Poohl.

Han upp­le­ver att män­ni­skor i Sve­ri­ge till stor del har ställt sig bakom att in­te lå­ta räds­la och hat sät­ta sig, nå­got som pro­vo­ce­rar de hö­gerex­tre­ma.

– Det har de re­a­ge­rat kraft­fullt på och kal­lat ”gro­teskt”. Man vill se en re­ak­tion som är som de­ras egen. De tyc­ker att po­li­sen och po­li­ti­ker har ”blod på si­na hän­der”.

Fle­ra hö­gerex­tre­ma rö­rel­ser kom­men­te­rar då­det i Stock­holm på si­na saj­ter. Nor­disk ung­dom tyc­ker att man ska ”helt för­vi­sa mus­li­mer och isla­mis­ter från vår kon­ti­nent”.

–Det är nå­gon form av et­nisk rens­ning som är lös­ning­en, me­nar man. Men det är ingen­ting som ut­mär­ker dem just i det här fal­let, det är en syn de har he­la ti­den, sä­ger Poohl.

Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen an­ser att ”de ilsk­na mas­sor­na bor­de vän­da sig” mot ”si­o­nis­ter­na och de­ras smut­si­ga la­ke­jer i me­di­e­hu­sen och i Ro­sen­bad”. Någ­ra di­rek­ta upp­ma­ning­ar till våld och hämnd finns dock in­te i tex­ter­na.

– Det är yt­terst, yt­terst säl­lan att man öp­pet upp­ma­nar till våld, ef­tersom det är olag­ligt att gö­ra det. (TT)

An­ders Thorn­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.