Då­det på Drott­ning­ga­tan: Det här vet vi

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det­ta vet vi hit­tills om det mis­s­tänk­ta terror­då­det i Stock­holm:

■■Kloc­kan 14.53 i fre­dags kom lar­met om att en last­bil kört in i män­ni­skor på Drott­ning­ga­tan i cen­tra­la Stock­holm och se­dan kra­scha­de in i va­ru­hu­set Åh­léns.

■■Fy­ra män­ni­skor dö­da­des. Tre av­led på Drott­ning­ga­tan och en på sjuk­hus.

■■De som mis­te li­vet i at­tac­ken var två svens­ka med­bor­ga­re – en flic­ka i skol­ål­dern och en kvin­na från Ljungski­le – en 41-årig brit­tisk man och en kvin­na från Bel­gi­en. ■■Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen, 39-åri­ge Rakhmat Aki­lov från Uz­be­kis­tan, greps i Märs­ta i fre­dags. Han häk­ta­des i går vid Stock­holms tings­rätt, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för ter­ror­brott. Vid häkt­nings­för­hand­ling­en er­kän­de han, via sin ad­vo­kat. ■■Rakhmat Aki­lov ha­de sökt up­pe­hålls­till­stånd, men fått av­slag. Avsla­get över­kla­ga­des, men mi­gra­tions­dom­sto­len an­såg in­te att hans be­rät­tel­se var tro­vär­dig. Aki­lov skul­le ut­vi­sas från Sve­ri­ge, men ut­vis­ning­en kun­de in­te verk­stäl­las. ■■Yt­ter­li­ga­re en man an­hölls i sön­dags, skä­li­gen miss­tänkt för ter­ro­rist­brott ge­nom mord. Åkla­ga­ren häv­de dock an­hål­lan­det i går ef­tersom miss­tan­kar­na för­sva­gats. Men man­nen togs än­då i för­var ef­tersom det finns ett ti­di­ga­re be­slut om att han ska ut­vi­sas.

Sju per­so­ner vår­das fort­fa­ran­de på sjuk­hus med ska­dor ef­ter at­tac­ken. Två är all­var­ligt ska­da­de och vår­das på in­ten­siv­vårds­av­del­ning. Sex per­so­ner är lind­rigt ska­da­de. ■■I last­bi­len hit­ta­des ett fö­re­mål ”som in­te hör hem­ma där”, en­ligt rikspo­lis­che­fen Dan Eli­as­son. Fö­re­må­let un­der­sök­tes för att se om det ex­em­pel­vis hand­lar om en bomb. Fö­re­må­let be­döm­des snabbt som up­pen­bart ofar­ligt av po­li­sens bomb­tek­ni­ker. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.