Fors­ka­re om Uz­be­kis­tan: ”Är ett av värl­dens mest ofria län­der”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Terror­då­det i Stock­holm har satt svens­kar­nas ögon på Uz­be­kis­tan, den miss­tänk­te ter­ro­ris­tens hem­land.

Isla­mis­men har på se­na­re år växt sig star­ka­re i lan­det, som är en av värl­dens mest bru­ta­la dik­ta­tu­rer.

De de­mo­kra­tis­ka kraf­ter­na är myc­ket sva­ga, en­ligt Jo­han Eng­vall, fors­ka­re vid Ut­ri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet och ex­pert på de for­na sov­je­tis­ka re­pu­bli­ker­na i Cen­tra­la­si­en.

– De är i stort sett obe­fint­li­ga, sä­ger han.

Lan­det har ef­ter själv­stän­dig­he­ten från Sov­jet 1991 styrts på ett sätt som för tan­kar­na till det ti­di­ga­re sov­jet­sty­ret, en­ligt Eng­vall.

– Bland de ti­di­ga­re sov­jetre­pu­bli­ker­na är Uz­be­kis­tan ett av de mest hårt håll­na. Det är ett av värl­dens mest ofria län­der, sä­ger han.

Le­da­re från själv­stän­dig­he­ten fram till 2016, var Islam Ka­rimov, en ti­di­ga­re par­ti­boss in­om det sov­je­tis­ka kom­mu­nist­par­ti­et. Hans ef­ter­trä­da­re Sjav­kat Mir­zijo­jev är sprung­en ur sam­ma re­gim.

For­mellt är Uz­be­kis­tan se­ku­lärt, men i prak­ti­ken är lä­get ett an­nat. Islam är på fram­marsch, och isla­mis­ter ut­gör den främs­ta op­po­si­tio­nen mot re­gi­men. Re­gi­mens för­tryck av ic­ke-re­li­giö­sa par­ti­er har lett till ett ökat stöd för det för­bjud­na Isla­mis­ka be­fri­el­se­par­ti­et (Hizb ut-ta­hrir), som vill in­fö­ra en isla­misk stat i he­la Cen­tra­la­si­en.

Un­der 1990-ta­let fram­träd­de isla­mis­tis­ka rö­rel­ser som vil­le in­fö­ra sha­ri­a­lag­stift­ning. De för­följ­des av re­gi­men och flyd­de till Af­gha­nis­tan, där de bil­da­de Uz­be­ki­stans isla­mis­ka rö­rel­se (känt som IMU) som ter­ror­stämp­lats av FN och USA. Grup­pen har ut­fört at­tac­ker i Uz­be­kis­tan och Kir­gi­zis­tan och an­ses nu­me­ra ha band till Isla­mis­ka sta­ten.

Frå­gan är vad lan­det har för fram­tid. Är al­ter­na­ti­vet till den nu­va­ran­de re­gi­men en isla­mis­tisk dik­ta­tur? Det finns far­hå­gor för att isla­mis­ter­na skul­le vin­na ett fritt val om ett så­dant kun­de hål­las.

– Re­gi­men är hemsk, men al­ter­na­ti­vet är in­te till­ta­lan­de, sä­ger Eng­vall.

Det sy­ris­ka in­bör­des­kri­get har loc­kat en del uzbeker att slåss för Isla­mis­ka sta­ten, men an­ta­let är in­te över­väl­di­gan­de stort, cir­ka 500, och de uzbeker som kan tän­kas ut­fö­ra terror­dåd i Eu­ro­pa tycks of­ta ha en an­nan bak­grund.

– De tycks i många fall ha ra­di­ka­li­se­rats och re­kry­te­rats på plats, bland mi­grant­be­folk­ning­en, sä­ger Eng­vall.

Han på­pe­kar att den­na grupp är myc­ket stor, fram­för allt i Ryss­land där det i dag finns runt två mil­jo­ner uz­be­kis­ka gäst­ar­be­ta­re.

Ro­land Jo­hans­son/tt

FO­TO: FRED­RIK SAND­BERG/TT

Re­a­ge­rar på läc­kor. För­svars­ad­vo­kat Jo­han Eriks­son ta­lar med pressupp­bå­det ut­an­för sä­ker­hets­sa­len vid Stock­holms tings­rätt ef­ter häkt­nings­för­hand­ling­en. Rakhmat Aki­lov häk­ta­des i går, miss­tänkt för ter­ror­brott. Eriks­son är kri­tisk till att upp­gif­ter från ut­red­ning­en läc­ker till me­di­er­na.

FO­TO: ANVAR ILYASOV/AR­KIV

Uz­bek­stans pre­si­dent Sjav­kat Mir­zijo­jev, num­mer två från väns­ter i den bak­re ra­den, med sin fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.