För Jen­ny hand­lar dans om käns­la

LET’S DANCE: TES­TAR GRÄN­SER I DANSVÄRLDEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

När hon var ny i Var­berg le­ta­de hon ef­ter möj­lig­he­ter att sät­ta igång oli­ka pro­jekt. Hon märk­te snart att det in­te kän­des li­ka lätt som i Gö­te­borg att hit­ta lo­ka­ler lämp­li­ga för dansklub­bar och kur­ser.

– Jag sneg­la­de på då­va­ran­de Ung­do­mens Hus i Råd­hu­set, tänk om jag fått öpp­na ett danspa­lats där.

Det är myc­ket i Jen­ny Am­mi­lons liv som hand­lar om rö­rel­se i oli­ka for­mer. Se­dan nio år dri­ver hon yo­gastu­di­on Him­mel och Jord i Var­berg.

– Det var näs­tan så att lo­ka­len be­stäm­de min in­rikt­ning ef­tersom den var för li­ten för att an­vän­das som dans­stu­dio.

NÄR HON VAR yng­re stu­de­ra­de hon ryt­mik på Ar­tis­ten i Gö­te­borg och un­der­vi­sa­de i lin­dy hop, jazz och af­ri­kansk dans. Hon me­nar att det är bra och vik­tigt att få ut­lopp i krop­pen, in­te en­bart som van­lig, tra­di­tio­nell trä­ning ut­an ock­så i rö­rel­se som ut­ryc­ker en käns­la. Själv pro­var hon gär­na nya for­mer av att rö­ra sig till mu­sik, till ex­em­pel kon­tak­tim­pro­vi­sa­tion och fri­gö­ran­de dans.

– I vår kul­tur le­ver vi väl­digt myc­ket i vå­ra hu­vu­den. Det in­ne­bär att vi in­te all­tid har den kon­takt med vå­ra krop­par som vi bor­de ha. Ge­nom dans, so­ma­tics, yo­ga och and­ra in­kän­nan­de rö­rel­se­for­mer lär vi kän­na oss själ­va bätt­re och får möj­lig­het att bry­ta in­van­da möns­ter, sä­ger Jen­ny.

Hon gil­lar att bry­ta möns­ter. En så­dan sak är att hon var en av de förs­ta av Lin­dy­hop-tje­jer­na i Gö­te­borg som även bör­ja­de fö­ra.

– Jag var ny­fi­ken på att få va­ra den som styr helt en­kelt. Men ibland vill jag ba­ra dan­sa själv, och då gör jag det även om det är ett par­dans­stäl­le. Jag har nog va­rit li­te grän­sö­ver­skri­dan­de i de so­ci­a­la ra­mar­na i dan­sen, sä­ger Jen­ny Am­mi­lon.

Ti­di­ga­re dan­sa­de hon myc­ket lin­dy­hop och ha­de kur­ser till­sam­mans med sin man men nu­me­ra blir det mest blues­dans.

– Min kropp är in­te li­ka lätt och snabb läng­re även om jag är mer följ­sam och mju­ka­re än förr. Jag äls­kar att dan­sa lin­dy­hop men ef­ter 40 dras jag mer till de sug­ges­ti­va, su­gan­de ton­gång­ar­na och de långa pa­u­ser­na. Och när jag väl dan­sar med min man så vill jag va­ra nä­ra, sä­ger hon.

Nu har hon bör­jat fan­ti­se­ra om att öpp­na en jazz och bluesklubb med dans på Hal­lands Te­a­ter. Nam­net är re­dan klart, hon skul­le kal­la den för ”Mood In­di­go”.

På frå­gan om vil­ken typ av mu­sik hon fö­re­drar ger hon ex­em­pel som Al Gree­ne, Aret­ha Frank­lin, Bil­ly Ho­li­day och Ni­na Si­mo­ne.

– Jag går igång på mu­sik som känns i ma­gen som soul, jazz, fun­kig di­sco och R&B. Det ska va­ra en tyngd med en skön puls, sä­ger Jen­ny Am­mi­lon.

Jen­ny Am­mi­lon är en hän­gi­ven dan­sa­re men nu­me­ra tar hon mest en sväng­om hem­ma på mat­sals­gol­vet. – Jag sak­nar en are­na för dans och mu­sik här i Var­berg, sä­ger hon.

SOM DEN UTPRÄGLADE dans­män­ni­ska hon är gung­ar hon med i rö­rel­sen när hon ta­lar om käns­lan hon får när hon in­te kan sit­ta still.

– Till en viss sorts mu­sik mås­te man ba­ra dan­sa. Om det sväng­er och det känns som om man vill så tyc­ker jag att man li­ka gär­na kan stäl­la sig upp och lå­ta dan­sen le­va i krop­pen.

Al­la män­ni­skor kän­ner in­te li­ka­dant men Jen­ny me­nar att de fles­ta kans­ke vill dan­sa men helt en­kelt in­te kän­ner att de kan.

– Man kan lä­ra sig. Även dan­sen har sitt abc; rö­rel­ser, steg, ryt­mer, dy­na­mik och där­i­ge­nom kom­mer det per­son­li­ga ut­tryc­ket fram.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

MED KÄNS­LA. ”Nu­me­ra när jag får till­fäl­le att dan­sa med min man vill jag dan­sa nä­ra”, sä­ger Jen­ny Am­mi­lon. Där­för gil­la hon blues.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.