Fil­mer­na räd­da­de Ruth Ve­ga Fer­nan­dez

Ruth Ve­ga Fer­nan­dez

Hallands Nyheter - - Livets Gång - EYAL SHARON KRAFFT/TT

Film har spe­lat en av­gö­ran­de dub­bel­roll i skå­de­spe­la­rens Ruth Ve­ga Fer­nan­dez liv. Fil­mer var ett oum­bär­ligt hjälp­me­del för att kun­na ta sig an skol­ar­be­tet trots dyslexi.

Skå­de­spe­la­ren Ruth Ve­ga Fer­nan­dez är upp­vux­en i Ma­jor­na i Gö­te­borg och är mest känd från fil­mer­na Call girl, Gent­le­men och Kyss mig, lik­som fil­mer­na om Jo­han Falk. För­ra året var hon ak­tu­ell i suc­cé­se­ri­en Gent­le­men & Gangs­ters.

Sam­ti­digt är hon en eta­ble­rad skå­de­spe­la­re även i Frank­ri­ke. Just nu med­ver­kar hon i ett par pjä­ser och har star­tat ett te­a­ter­kol­lek­tiv. Med and­ra ord, fullt upp i kar­riä­ren för den­na ny­bliv­na mam­ma till en son på sju må­na­der.

SÅ VAD ÄR hen­nes driv­kraf­ter, kan det va­ra nå­gon av de klas­sis­ka – makt, sex, be­kräf­tel­se el­ler peng­ar?

Hon skrat­tar över te­le­fon­lin­jen från lä­gen­he­ten med fransk bal­kong vet­tan­de mot två kyr­kor i stads­de­len Bel­le­vil­le i Pa­ris 20:e ar­ron­dis­se­ment.

– Al­la des­sa driv­kraf­ter är vik­ti­ga, fast som kvin­na job­bar man kans­ke in­te för sex… Min star­kas­te driv­kraft är att kän­na när­het och kny­ta an till and­ra män­ni­skor.

Det­ta be­hov av ge­men­skap är sprung­en ur en upp­växt med kring­flac­kan­de spans­ka hip­pi­e­för­äld­rar som myn­na­de ut i att hon var­ken kän­de sig hem­ma i Spa­ni­en el­ler Sve­ri­ge.

– Jag byt­te sko­la så många gång­er att jag ibland kän­de mig en­sam i min egen­het. Ut­an­för. Där­för har jag kans­ke haft en stark vil­ja att kny­ta an.

Där kom Ha­ga­bion i Gö­te­borg att spe­la en vik­tig roll som mot­kraft till en­sam­he­ten. Där satt hon, re­dan som 4-5-åring, och lev­de sig in i så­väl barnsom vux­en­fil­mer.

– Jag kän­de stor iden­ti­fi­ka­tion med Char­lie Chaplin. Jag kun­de de­la hans käns­lor trots att han var från en an­nan tid och en an­nan kul­tur. Jag satt i bi­o­sa­long­en och bå­de grät och skrat­ta­de med ho­nom.

– Jag kän­de att fil­mer­na räd­da­de mig. De gav mig en plats som var trygg. Jag kun­de gå till en bio i Gö­te­borg, Madrid el­ler Pa­ris och ve­ta att jag kun­de få lä­ra mig sa­ker och få en ge­men­skap med män­ni­skor från he­la värl­den.

Där i bi­o­gra­fens tryg­ga mör­ker föd­des tan­ken på att själv ar­be­ta med nå­got “som kun­de väc­ka em­pa­ti och få män­ni­skor att kom­ma nä­ra”.

Än­nu var vägen dit kro­kig. Som 17-åring flyt­ta­de hon med sin lil­la­sys­ter och en­sam­stå­en­de mam­ma till Pa­ris och tog sig an än­nu ett nytt land, och ett helt nytt språk. In­te det lät­tas­te om man brot­tas med dyslexi. Även där kom fil­mer­na till und­sätt­ning, och en histo­rie­lä­ra­re som själv ha­de dyslexi.

– Han gav mig en lis­ta på fil­mer som hjälp­te mig myc­ket.

Hon har kla­rat bå­de gym­na­si­et och scen­sko­lan i Lyon och sla­git sig fram som skå­de­spe­la­re i Frank­ri­ke.

FÖR TIO ÅR se­dan kom hen­nes sto­ra ge­nom­brott som film­skå­de­spe­la­re, hu­vud­rol­len i den svens­ka tv­se­ri­en Upp till kamp.

– Det var en roll som låg väl­digt nä­ra mi­na för­äld­rar, en väl­digt vac­ker och be­rö­ran­de roll. Det var en spe­ci­ell käns­la att vän­da till­ba­ka till Sve­ri­ge ef­ter 14 år och se­dan pend­la mel­lan Sve­ri­ge * 2017. 40 år 12 april

Skå­de­spe­la­re.

Can­na­bis, fransk tv-se­rie på Net­flix, eg­na te­a­ter­kom­pa­ni­et Livs förs­ta pro­duk­tion Em­bro­i­de­ry, som har pre­miär i Pa­ris i höst och som även kom­mer att tur­ne­ra i Sve­ri­ge. På­gåen­de Eu­ro­pa­tur­né med pjä­sen Bo­va­ry. * Bor: Pa­ris. * Fa­milj: "En stor fa­milj med en ny med­lem på sju må­na­der.” * Så fi­rar hon fö­del­se­da­gen: “Jag är på tur­né, men på nå­got sätt fi­rar jag den med fa­milj och vän­ner.” * Om att fyl­la 40: “Jag är väl­digt glad att fyl­la 40. Jag har hun­nit med myc­ket och kän­ner att jag är ett med min ål­der.” * * och Frank­ri­ke i åt­ta år.

Som ny­bli­ven mam­ma har hon, tack va­re so­nens pap­pa, kun­nat ar­be­ta se­dan han var två vec­kor gam­mal.

– Mitt barn är vik­ti­gast i värl­den. Se­dan är det ar­be­tet och kons­ten. Just nu är jag ock­så en­ga­ge­rad i det stun­dan­de va­let i Frank­ri­ke och i vad som hän­der i värl­den. Va­let i Hol­land vi­sar att det in­te ba­ra går åt hö­ger. Det som hän­der i USA är jät­tesorg­ligt, men jag und­rar om vi in­te be­hö­ver nå­got så­dant så att vi ska vak­na po­li­tiskt och en­ga­ge­ra oss, sä­ger Ruth Ve­ga Fer­nan­dez.

"Mitt barn är vik­ti­gast i värl­den. Se­dan är det ar­be­tet och kons­ten. Just nu är jag ock­så en­ga­ge­rad i det stun­dan­de va­let i Frank­ri­ke och i vad som hän­der i värl­den."

RUTH VE­GA FER­NAN­DEZ

Bild: JESSICA GOW/TT

FRÅN GÖ­TE­BORG TILL PA­RIS. Skå­de­spe­la­ren Ruth Ve­ga Fer­nan­dez är upp­vux­en i Ma­jor­na i Gö­te­borg, men bor nu­me­ra i Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.