”Bir­ger” ra­ta­de Ssl-an­bud

An­ton Bir­gers­son val­de bort Ssl-klub­bar och vill fö­ra upp War­berg igen. Snart av­görs även Da­ni­el Nord­lunds fram­tid.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se MATTIAS NILS­SON 010 - 471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

Då kan War­berg IC pre­sen­te­ra yt­ter­li­ga­re en för­läng­ning av en nyc­kel­spe­la­re. Det hand­lar om bac­ken An­ton Bir­gers­son. 20åring­en har sig­ne­rat ett nytt treårs­kon­trakt.

– Jag trivs väl­digt bra här och vill va­ra med på re­san upp igen, sä­ger han.

BIR­GERS­SON VAL­DE EN fort­sätt­ning i War­berg och spel i all­svens­kan trots lock­to­ner från Ssl-klub­bar.

– Det är klart att man vill spe­la så högt upp som möj­ligt. Men att va­ra med och spe­la upp War­berg känns bra. Vil­ka Ssl-klub­bar var det som vi­sa­de in­tres­se?

– Det var Da­len och Helsing­borg. Jag var väl­digt loc­kad egent­li­gen men allt ska pas­sa ihop, in­te ba­ra in­ne­ban­dyn ut­an även ut­an­för plan, sä­ger Bir­gers­son som kom­bi­ne­rar elit­spe­let med ar­be­te på ett la­ger.

Han be­skri­ver sig själv som hem­makär och vill gär­na va­ra med och fö­ra till­ba­ka War­berg i fin­rum­met igen.

Kim­mo Es­ke­li­nen, War­bergs sport­chef, är så klart lyck­lig över att An­ton Bir­gers­son fort­sät­ter i klub­ben.

– Det var själv­klart jät­te­vik­tigt. An­ton tog ju sto­ra kliv un­der sä­song­en och var en av de vi lu­ta­des oss mot. Han är från Bua och det är vik­tigt att be­hål­la vå­ra lo­ka­la spe­la­re, sä­ger han.

– Han kom­mer va­ra en nyc­kel­spe­la­re för oss i många år.

DÄR­MED HAR WIC lyc­kats be­hål­la bå­de Ro­bin Blå­berg och An­ton Bir­gers­son som bå­da ha­de an­bud från SSL.

– Vi vill ju byg­ga ett lag med myc­ket hjär­ta för klub­ben. Det här är ock­så en li­ten klapp på ax­eln, att vi har pre­sen­te­rat bra tan­kar och idéer för fram­ti­den, sä­ger Kim­mo Es­ke­li­nen. Har ni fler spe­la­re på gång?

– Vi har yt­ter­li­ga­re ett an­tal spe­la­re som vi in­te är i mål med. Dess­utom för vi dis­kus­sio­ner ut­i­från ock­så. Men det tar all­tid li­te tid, sä­ger han.

FORWARDEN DA­NI­EL NORD­LUND

kom­mer snart till ett be­slut.

– Vi får se vad som hän­der in­om de när­mas­te da­gar­na. Du får pra­ta med Kim­mo, sä­ger Da­ni­el Nord­lund.

Det ryk­tas om hem­flytt till Sundsvall och Gran­lo, men Da­ni­el har ett år kvar på sitt kon­trakt med War­berg. Om en an­nan klubb vill ha dig får de kö­pa loss dig då?

– Det kan jag in­te sä­ga nå­got om. Det är mel­lan mig och klub­ben.

På War­bergs mi­nus­kon­to finns Da­ni­el Kar­lan­der, Al­li­ga­tor Ma­lans, och Ri­kard Eriks­son, Mull­sjö.

”Det är klart att man vill spe­la så högt upp som möj­ligt. Men att va­ra med och spe­la upp War­berg känns bra”

AN­TON BIR­GERS­SON War­berg IC

Bild: PER WIKLUND

BLIR KVAR. An­ton Bir­gers­son er­kän­ner att han är hem­makär och val­de ef­ter lång be­tän­ke­tid att stan­na i War­berg IC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.