RF: Vis­sel­blå­sa­re kan av­slö­ja över­grepp

Hallands Nyheter - - Sporten - LASSE MANNHEIMER TT

”Idrot­ten kan va­ra en mål­tav­la, pre­cis som ex­em­pel­vis da­gis”

BJÖRN ERIKS­SON ord­fö­ran­de, Rik­sid­rotts­för­bun­det

Idrot­ten mås­te bli tryg­ga­re och mer trans­pa­rent. För att av­slö­ja miss­för­hål­lan­den vill Rik­sid­rotts­för­bun­det där­för in­fö­ra en vis­sel­blå­sar­funk­tion. – Väl­digt myc­ket kan av­slö­jas ge­nom den, sä­ger RF:S ord­fö­ran­de Björn Eriks­son.

För någ­ra år se­dan blev det stor upp­märk­sam­het i Sve­ri­ge när höjd­hop­pa­ren Pa­trik Sjö­berg i sin själv­bi­o­gra­fi be­rät­ta­de om över­grepp han ut­satts för av sin trä­na­re, styv­pap­pan Vil­jo Nousi­ai­nen. Det är ett bra ex­em­pel på hän­del­ser som mås­te av­slö­jas myc­ket ti­di­ga­re, sä­ger Rik­sid­rotts­för­bun­dets ord­fö­ran­de Björn Eriks­son.

– Det som har hänt ef­ter det är ett bat­te­ri av åt­gär­der som vi nu byg­ger vi­da­re på. Vi har per­so­ner i vå­ra di­strikt med spe­ci­al­kom­pe­tens, och vi har i dag ett bätt­re sam­ar­be­te med Bris. Och nu kom­mer vis­sel­blå­sar­funk­tio­nen, sä­ger Björn Eriks­son.

FLE­RA spe­ci­a­lid­rotts­för­bund, där­ibland Svens­ka gym­nas­tik­för­bun­det och Svens­ka fri­id­rotts­för­bun­det, har in­för Rik­sid­rotts­mö­tet i maj läm­nat in mo­tio­ner om att in­fö­ra en vis­sel­blå­sar­funk­tion och en etisk kod in­om idrot­ten. Bå­da des­sa för­slag stäl­ler sig RF nu bakom.

Vis­sel­blå­sar­funk­tio­nen finns re­dan i dag hos RF in­om om­rå­den som dop­ning och match­fix­ning.

– Vi har go­da er­fa­ren­he­ter av det, så det känns na­tur­ligt. Det kan spe­la en stor roll även när det gäl­ler barn och över­grepp. Vis­sel­blå­sar­funk­tio­nen har fått väl­digt stor re­spekt de se­nas­te åren, väl­digt myc­ket av­slö­jas av det, sä­ger Björn Eriks­son.

På så sätt ska per­so­ner på ett en­kelt och ano­nymt sätt kun­na in­for­me­ra om oe­gent­lig­he­ter in­om idrot­ten med syf­tet ”att öka för­ut­sätt­ning­ar­na för att oe­gent­lig­he­ter­na ska bli kän­da och åt­gär­der vid­tas”.

– IDROT­TEN KAN va­ra en mål­tav­la, pre­cis som ex­em­pel­vis da­gis, för män­ni­skor som vill barn il­la. Det här gör det lät­ta­re att mo­bi­li­se­ra, sä­ger Björn Eriks­son.

För­sla­gen, som läggs fram in­för Rik­sid­rotts­mö­tet i Karl­stad 19–21 maj, hand­lar ock­så om att in­fö­ra en id­rot­tens om­buds­man, som ska ge råd och stöt­ta för­e­ning­ar och id­rotts­för­bund.

Arkivbild: JO­NAS LJUNGDAHL

VIN­NER BI­FALL. Fle­ra för­bund har mo­tio­ne­rat om att in­fö­ra en vis­sel­blå­sar­funk­tion, nå­got som RF nu stäl­ler sig bakom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.