Pa­trik Sjö­berg väl­kom­nar för­änd­ring­ar

Hallands Nyheter - - Sporten - FRED­RIK JANLIND 031-62 40 00 fred­rik.janlind@gp.se

För­änd­ring­ar­na som Björn Eriks­son och Rik­sid­rotts­för­bun­det fö­reslås väl­kom­nas av Pa­trik Sjö­berg. – Jag har le­gat på länge och ställt tuf­fa frå­gor, sä­ger han.

Pa­trik Sjö­berg har än­da se­dan han gick ut och be­rät­ta­de om över­grep­pen han ut­sat­tes för stång­at sig blo­dig i des­sa frå­gor. Höjd­hopp­si­ko­nen har job­bat hårt för att för­sö­ka för­bätt­ra verk­lig­he­ten för många unga in­om idrot­ten.

– Jag har le­gat på länge och ställt tuf­fa frå­gor. Nu går de ut med det här och det ser ju bra ut för dem. De har ju sin stäm­ma snart ...

– Men klub­bar­na skri­ker om hjälp i den här frå­gan. Sen är al­la för­änd­ring­ar väl­kom­na. Jag tyc­ker dock det här känns li­te lud­digt och reg­ler och för­slag är bra men om ing­et görs åt det så spe­lar det ing­en roll. Det här med klub­bars vär­de­grund och så, det är mest pap­per som ställs på en bok­hyl­la nå­gon­stans. Det mås­te bli för­änd­ring­ar och det mås­te age­ras när det hän­der över­grepp.

Vad sä­ger du om för­sla­gen?

– Det är bra för­slag och det har hänt en hel de se­nas­te vec­kor­na. Det har gått från en sten­ål­ders­in­ställ­ning till det här.

Blir det bätt­re med de här för­sla­gen?

– Det kom­mer in­te att bli nå­got pa­ra­dis ba­ra för de här för­änd­ring­ar­na. Idrot­ten är en be­tong­ko­loss som le­ver sitt eget liv ibland. Det här är nå­got som idrot­ten verk­li­gen mås­te ta tag i. Idrot­ten är till för barn och unga att ha en trygg plats, där de kan ha ro­ligt och ut­veck­las som män­ni­skor. Det är in­te till för att vi ska få fram 100 ”Zla­tans”. Det är en ex­tremt li­ten pro­mil­le som lyc­kas med sin id­rott och det bru­kar glöm­mas bort nu­för­ti­den.

”Idrot­ten är en be­tong­ko­loss som le­ver sitt eget liv ibland.”

PA­TRIK SJÖ­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.