Co­me­bac­ken de­lar ten­nis­värl­den

Den 26 april stäl­ler sig Ma­ria Sja­rapo­va åter på bas­lin­jen. Co­me­bac­ken har bli­vit en vat­ten­de­la­re i ten­nis­värl­den. – Hon fick ett för milt straff, sä­ger ex­pert­kom­men­ta­torn Jan­ne Gun­nars­son.

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL WIDERBERG TT

Ny­he­ten kom helt oför­ut­sedd i mars 2016. Vid en minst sagt väl­re­gis­se­rad press­kon­fe­rens på ett lyx­ho­tell i Los Ang­e­les be­rät­ta­de Ma­ria Sja­rapo­va att hon ti­di­ga­re un­der året tes­tat po­si­tivt för mel­do­ni­um. Äm­net som för­bjöds vid års­skif­tet och som fäll­de fle­ra sto­ra id­rotts­stjär­nor.

Sja­rapo­va påstod att hon ha­de ta­git hjärt­me­di­ci­nen i om­kring tio år.

– Jag blev sjuk väl­digt of­ta och led brist på mag­ne­sium. Vi har di­a­be­tes i fa­mil­jen och sa­ker tyd­de på att jag ha­de det. Det (mel­do­ni­um) var en av me­di­ci­ner­na, bland fle­ra, jag fick, sa­de Sja­rapo­va. Hon fort­sat­te: – Jag tar fullt an­svar för det jag gjort. Jag vill in­te av­slu­ta min kar­riär på det här sät­tet och jag hop­pas in­ner­ligt att jag får en chans till.

OCH EN CHANS till, det har hon fått.

Den från bör­jan två år långa av­stäng­ning­en kor­ta­des ner till 15 må­na­der, vil­ket be­ty­der att hon är fri att spe­la ten­nismat­cher igen från och med ons­da­gen den 26 april. Läg­ligt nog spe­las den förs­ta om­gång­en av Stuttgarts Wta-tur­ne­ring just den da­gen – och Sja­rapo­va har fått ett wild card.

Vis­sa, bland an­nat Wta-che­fen Ste­ve Si­mon, väl­kom­nar den rys­ka me­gastjär­nan – med bland an­nat fem grand slam-se­g­rar på kon­tot – till­ba­ka med öpp­na ar­mar. And­ra stäl­ler sig mer tvek­sam­ma. En av dem är her­rar­nas världs­et­ta An­dy Mur­ray.

– Jag tyc­ker att man verk­li­gen ska be­hö­va käm­pa för att kom­ma till­ba­ka, sä­ger Mur­ray till The Ti­mes.

TRÄ­NA­REN OCH ex­pert­kom­men­ta­torn Jan­ne Gun­nars­son är på sam­ma lin­je.

– Det är helt fel. Hon får en grädd­fil, jag gil­lar det in­te alls, sä­ger han.

– Dop­ning är ett så trå­kigt äm­ne. Jag tyc­ker att hon skul­le be­hövt job­ba sig till­ba­ka som al­la and­ra.

Så var­för väl­jer då den an­sed­da tur­ne­ring­en i Stuttgart att bju­da in Sja­rapo­va?

En­ligt Gun­nars­son är sva­ret en­kelt.

– Det hand­lar om bu­si­ness. De kom­mer att säl­ja mass­vis av bil­jet­ter och få myc­ket upp­märk­sam­het. Så de går med vinst, men mo­ra­liskt är det helt fel.

Den tjec­kis­ka stjärn­spe­la­ren Bar­bo­ra Stryco­va vet hur det är att kom­ma till­ba­ka från en dop­nings­av­stäng­ning. 2013 stäng­des hon av i sex må­na­der ef­ter att ha ätit en bant­nings­me­di­cin som in­ne­höll ett för­bju­det äm­ne. Men när hon var spel­klar igen fanns ing­en gen­väg till top­pen.

– Det är klart att det ha­de va­rit trev­ligt att få wild cards när jag kom till­ba­ka, men jag är in­te Sja­rapo­va. Ing­et har för­änd­rats för hen­ne. Hon kan spe­la sam­ma tur­ne­ring­ar som jag, sä­ger Stryco­va till Daily Te­le­graph.

– Jag tyc­ker in­te att det är okej. När du har gjort nå­got så­dant här mås­te du bli straf­fad. Men hon är Ma­ria, så vad kan man gö­ra? Jag blir in­te sur, men jag blir li­te choc­kad. Jag kan dock in­te änd­ra på det, så

” Det är helt fel. Hon får en grädd­fil, jag gil­lar det in­te alls” JAN­NE GUN­NARS­SON, ex­pert­kom­men­ta­tor

jag tän­ker in­te på det.

UN­DER DE 15 må­na­der som Ma­ria Sja­rapo­va har va­rit bor­ta från ten­ni­sen har hon bland an­nat stu­de­rat vid Har­vard, skri­vit en bok och trä­nat box­ning.

– Det är svårt att ve­ta vil­ken form hon är i. Men tit­ta på Ra­fael Na­dal och Ro­ger Fe­de­rer. De var bor­ta med ska­dor i sex må­na­der och kom till­ba­ka och vann. Hon kom­mer sä­kert va­ra li­te ring­ros­tig, men hon kans­ke är mer mo­ti­ve­rad och hung­rig nu, sä­ger Jan­ne Gun­nars­son.

Arkivbild: AARON FAVILA

TILL­BA­KA. Ma­ria Sja­rapo­va sik­tar på come­back vid Wta-tur­ne­ring­en i Stuttgart om två vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.