”Tror in­te att jag har så stor chans”

Dom mot ab­ort­väg­ran­de barn­mors­kan El­li­nor Grim­mark

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det var på grund av att det in­te finns nå­gon åsikts­fri­het i Sve­ri­ge som El­li­nor Grim­mark in­te fick an­ställ­ning som barn­mors­ka av Re­gi­on Jön­kö­ping. Det häv­dar hon själv i al­la fall. I dag med­de­lar Ar­bets­dom­sto­len sin dom.

Hon för­lo­ra­de först i tings­rät­ten, se­dan tyck­te Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen in­te hel­ler att Re­gi­on Jön­kö­ping ha­de gjort fel som in­te an­ställ­de barn­mors­kan El­li­nor Grim­mark när det upp­da­ga­des att hon in­te vil­le ut­fö­ra ab­or­ter.

Trots det gick hon vi­da­re till Ar­bets­dom­sto­len som med­de­lar sin dom i dag.

– Det känns bra att den änt­li­gen kom­mer. Jag hop­pas na­tur­ligt­vis på ett po­si­tivt ut­slag, men jag tror in­te att jag har så stor chans. I så fall kan jag tän­ka mig att gå vi­da­re till Eu­ro­pa­dom­sto­len, sä­ger El­li­nor Grim­mark.

Or­sa­ken till det, sä­ger hon, är hen­nes ”kon­tro­ver­si­el­la åsik­ter”. Att det är dem som dom­stols­vä­sen­det tar fas­ta på, sna­ra­re än det strikt ju­ri­dis­ka. För om det ba­ra ha­de hand­lat om ju­ri­dik skul­le hon få rätt, sä­ger hon.

– En­ligt Eu­ro­pa­kon­ven­tio­nen ska det rå­da sam­vets­fri­het vid ab­or­ter. Det står även i ab­ort­la­gen att ab­or­ter ska ut­fö­ras av lä­ka­re och att det in­te går att tvinga nå­gon att ut­fö­ra ab­or­ter, sä­ger hon.

Ett an­nat ar­gu­ment, häv­dar hon, är att man in­te alls mås­te ar­be­ta med ab­or­ter ba­ra för att man är barn­mors­ka.

– Det känns li­te orätt­vist att de fles­ta in­te vet hur det går till på en kvin­nokli­nik. Al­la mås­te in­te ar­be­ta med ab­or­ter, sä­ger hon. Men är det in­te li­te som att sö­ka jobb som bil­me­ka­ni­ker och sä­ga att jag gör allt ut­om att by­ta däck?

– Det kan man tyc­ka, men sam­ti­digt finns det en oer­hört stor brist på barn­mors­kor. Vo­re det i så fall in­te bra om jag kun­de job­ba på för­loss­ning­en?

Men hur kan det va­ra fel att in­te bli an­ställd, det är väl än­då upp till ar­bets­gi­va­ren?

– Jag fick an­ställ­ning på en av kli­ni­ker­na, men när me­di­er­na bör­ja­de skri­va drogs den till­ba­ka. Av do­men i tings­rät­ten fram­går det klart och tyd­ligt att or­sa­ken var mi­na åsik­ter.

Men in­te av själ­va do­men, el­ler?

– Om man ha­de lyss­nat på al­la vitt­nen för­står man det.

Hon stäm­de Re­gi­on Jön­kö­ping på sam­man­lagt 260 000 kro­nor, ef­tersom hon an­såg att hen­nes sam­vets- och re­li­gi­ons­fri­het ha­de kränkts. Men hon för­lo­ra­de och fick i stäl­let be­ta­la rät­te­gångs­kost­na­der­na på 925 854 kro­nor.

– Jag blev dömd att be­ta­la näs­tan en mil­jon kro­nor i bö­ter för mi­na åsik­ter.

Men det var väl rät­te­gångs­kost­na­der?

– Om mot­par­ten är en myn­dig­het el­ler lik­nan­de bru­kar den nor­malt stå för si­na eg­na rät­te­gångs­kost­na­der.

Men det var ju du som ha­de stämt re­gi­o­nen.

– Det bru­kar in­te gå till så. De vil­le sta­tu­e­ra ett ex­em­pel.

”Bö­ter­na” fick hon hjälp att be­ta­la, bland an­nat från den ame­ri­kans­ka lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen Al­li­an­ce De­fen­ding Free­dom som ar­be­tar mot ab­or­ter.

– Det är en eu­ro­pe­isk or­ga­ni­sa­tion och det är en del av de­ras verk­sam­het, men det är jag väl­digt glad för ef­tersom det var myc­ket peng­ar att be­ta­la.

Se­dan en tid till­ba­ka ar­be­tar El­li­nor Grim­mark som barn­mors­ka i Nor­ge.

– Det går all­de­les ut­märkt. Inga pro­blem alls, sä­ger hon.

Jo­han Nils­son/tt

FO­TO: FRED­RIK PERS­SON/TT/AR­KIV

Kri­tisk. I Sve­ri­ge rå­der in­te åsikts­fri­het, häv­dar barn­mors­kan El­li­nor Grim­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.