Ny po­lis­chef i syd har höga mål

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Må­let är högt satt när Ca­ri­na Pers­son kli­ver in som ny re­gi­onpo­lis­chef i söd­ra Sve­ri­ge.

– Vi kom­mer att be­hö­va stär­ka ut­red­nings­verk­sam­he­ten och kom­ma till­rät­ta med det död­li­ga vål­det.

Hon har stor för­stå­el­se för den oro som döds­skjut­ning­ar och skott­loss­ning­ar ska­par hos många Mal­mö­bor.

– Det jag kan sä­ga till Mal­mö­bor­na är att jag till­sam­mans med che­fer­na in­om po­li­sen ska gö­ra allt vi kan för att mi­ni­me­ra och kom­ma till­rät­ta med det här, dels att lö­sa och ut­re­da brot­ten som be­gås, men ock­så fö­re­byg­ga nya vålds­brott.

Hon har en ge­di­gen bak­grund in­om po­li­sen i Västsve­ri­ge, där hon ef­ter många år ute på fäl­tet, bå­de i ra­di­o­bi­lar och po­lis­bå­tar, ock­så haft chefs­rol­ler in­om bland an­nat län­skri­mi­na­len, sä­ker­hetspo­li­sen och på se­na­re år in­om re­gi­onpo­lis­led­ning­en som bi­trä­dan­de chef.

Po­lis­ar­be­tet med gäng­kri­mi­na­li­te­ten i Västsve­ri­ge lyfts ibland fram som ett po­si­tivt ex­em­pel. En fram­gångs­nyc­kel som Ca­ri­na Pers­son pe­kar på är sam­ar­be­tet med kom­mu­ner och and­ra myn­dig­he­ter.

– Det är a och o att vi fång­ar upp de här poj­kar­na väl­digt ti­digt, att vi har en nä­ra sam­ver­kan där och job­bar fö­re­byg­gan­de, sä­ger hon.

Att ta till­va­ra på lo­kal­kän­ne­do­men som om­rå­de­spo­li­ser­na har är ock­så vik­tigt, fram­hål­ler hon. (TT)

FO­TO: BJÖRN LIND­GREN/TT

Ca­ri­na Pers­son tar över som chef för po­li­sens re­gi­on Syd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.