P G vill rat­ta sin bil själv

För­re Vol­vo­che­fen tror in­te på själv­kö­ran­de bi­lar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Själv­kö­ran­de bi­lar blir knap­past nå­gon suc­cé, tror för­re Vol­vo­di­rek­tö­ren P G Gyl­len­ham­mar.

– Jag är tvek­sam till det, det blir trist, sä­ger han i en Tt­in­ter­vju.

I en ny Svt-do­ku­men­tär i två de­lar får vi föl­ja ”Sve­ri­ges mest be­und­ran­de man”, från suc­céå­ren som hyl­lad Vol­vo­chef till det tunga fal­let 1993 då han åker ut med dun­der och brak för att ha satt all sin pre­stige på det ifrå­ga­sat­ta sam­gå­en­det med frans­ka Re­nault.

Vol­vo in­tres­se­rar ho­nom in­te läng­re. Fö­re­ta­get har för länge sen tap­pat sin själ, an­ser han nå­got bit­tert ef­ter att den mäk­ti­ga kon­cer­nen styc­kats och sålts ut på 1990-ta­let, och nu­me­ra är ki­ne­siskt.

Men tan­kar om bil­bran­schens fram­tid kan han fort­fa­ran­de ha.

Det som är på många bil­fab­ri­kan­ters agen­da nu är själv­kö­ran­de bi­lar. Men P G är skep­tisk.

– Nö­jet med att kö­ra för­svin­ner. Tristes­sen kring det gör att bi­len blir en nöd­vän­dig­het som den in­te all­tid är i dag, ut­an ock­så li­te lust­be­to­nad.

Men blir de själv­kö­ran­de bi­lar­na ab­so­lut säk­ra så lär vi in­te ha nå­got val:

– Av tra­fik­sä­ker­hets­skäl kans­ke man kom­mer att för­bju­da att man får kö­ra själv, sä­ger Gyl­len­ham­mar.

Ef­ter ett an­tal år i Lon­don bor gö­te­bor­ga­ren P G Gyl­len­ham­mar nu­mer i Stock­holm – en stad som ba­ra för någ­ra da­gar se­dan ska­ka­des av det fruk­tans­vär­da terror­då­det. Men rädd för att gå ut på ga­tor­na igen är han in­te:

– Nej, en av de få egen­ska­per­na jag har är att jag näs­tan ald­rig är rädd.

Han tror in­te att de po­li­tis­ka kon­se­kven­ser­na blir sär­skilt sto­ra.

– Jag har ing­en käns­la av att Sve­ri­ge är sär­skilt oe­nigt. Sve­ri­ge har rik­tigt få de­bat­ter i vik­ti­ga frå­gor, tyc­ker jag. Det här är en vik­tig frå­ga, men jag är in­te själv över­ty­gad om att det här in­ne­bär en po­li­tisk för­änd­ring i Sve­ri­ge. El­ler att nya åt­gär­der kom­mer att vid­tas på grund av det här. Jag tror in­te det.

I det po­li­tis­ka kli­ma­tet har rö­rel­ser­na som sägs stå ut­an­för eta­blis­se­mang­et haft fram­gång­ar de se­nas­te åren, ex­em­pel­vis Do­nald Trump. Som Vol­vo­di­rek­tör an­sågs P G stå ut­an­för det så kal­la­de eta­blis­se­mang­et.

– Jag vet ald­rig vad eta­blis­se­mang­et är, men om det är i ett um­gänge, i en viss krets ... jag har ald­rig va­rit en för­e­nings­män­ni­ska, så kans­ke det stäm­mer.

Kan det ha bi­dra­git till din po­pu­la­ri­tet?

– Jag har ing­en aning, men jag gis­sar att det fak­tum att män­ni­skor up­pen­bar­li­gen ha­de sym­pa­ti för mig, det var att jag var li­te an­norlun­da i mitt sätt att ta­la och min syn på ar­be­tet och ar­be­ta­re.

Ol­le Lind­ström/tt

FO­TO: AN­DERS WIKLUND/TT

Fullt upp. Drygt 80 år fyll­da är P G Gyl­len­ham­mar fort­fa­ran­de ef­ter­frå­gad som råd­gi­va­re åt någ­ra stör­re fö­re­tag. Som ny­bli­ven pap­pa har han ock­så en del att gö­ra hem­ma. Men blöj­byte är in­te P G:s grej. ”Min fru tyc­ker in­te det.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.