Ga­vin De­graw: ”Det hår­da li­vet su­ger”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LYDIA FARRAN-LEE/TT

Ga­vin De­graw blev känd med lå­ten I don’t want to be via tv-se­ri­en One Tree Hill. En de­but­sing­el med den ty­pen av ge­nom­slag lö­per stor risk att för­pas­sa sin upp­hovsma­ka­re till en­gångs­hitträs­ket, men 14 år se­na­re har Ga­vin De­graw en fram­gångs­rik kar­riär och i vec­kan be­sö­ker han Sve­ri­ge.

Ga­vin De­graw ha­de spe­lat på ba­rer och små­klub­bar i näs­tan tio år när han slog ige­nom 2003, men ut­i­från ver­ka­de det som om han kom från ing­en­stans med hit­ten I don’t want to be. Han be­rät­tar att han blev kon­tak­tad av tv-pro­du­cen­ten Joe Da­vo­la som lig­ger bakom se­ri­er som Small­vil­le och One Tree Hill. Da­vo­la vil­le an­vän­da hans mu­sik till den sist­nämn­da, men Ga­vin De­graw var mot­vil­lig till en bör­jan.

– Jag vill in­te för­knip­pas med sånt. Jag sa till ho­nom att: jag är en ar­bets­klasskil­le från New York, jag kol­lar in­te ens på tv.

MEN DET SLU­TA­DE in­te där.

– Sen tänk­te jag: jag har inga peng­ar så okej då, an­vänd den. Sen ex­plo­de­ra­de det, sä­ger han till TT.

Se­dan ex­plo­sio­nen har De­graw släppt fem stu­di­o­al­bum, det se­nas­te kom för­ra året.

– Jag är glad att jag fort­fa­ran­de har en kar­riär, jag vet hur snabbt det of­ta går över, så­da­na här sa­ker. Det kans­ke lå­ter dumt, men det känns som att jag just bör­jat.

I år har Ga­vin De­graw släppt sing­eln Ma­king lo­ve with the ra­dio on, som lik­som de fles­ta av hans lå­tar hand­lar om kär­lek, el­ler om att va­ra sann mot sig själv. Och det är te­man han kom­mer att hål­la fast vid.

– Jag vill få sa­ker att se li­te fi­na­re ut, lå­ta li­te vack­ra­re. Jag har re­dan sett den hår­da si­dan av li­vet i verk­lig­he­ten, jag be­hö­ver in­te fan­ti­se­ra om det, det är in­te coolt, det su­ger fak­tiskt.

De­graw är upp­vux­en i små­sta­den South Falls­burg i del­sta­ten New York där hans pap­pa job­ba­de som fång­vak­ta­re. Han be­skri­ver det som att al­la i hans när­het an­ting­en var barn till fång­ar­na på an­stal­ten el­ler barn till de an­ställ­da.

– Det var nor­malt att slags­mål ut­bröt, att bli på­hop­pad. Det var nor­malt att folk ho­ta­de varand­ra med va­pen, det har hänt mig. Jag vill in­te lyss­na på mu­sik som får mig att kän­na mig hård el­ler tuff, jag har re­dan levt så.

NÅ­GON SOM INSPIRERATS av Ga­vin De­graw är svens­ka Ro­bin Bengts­son som sä­ger att han bil­da­de sitt förs­ta band i gym­na­si­et ba­se­rat på att al­la med­lem­mar­na ha­de De­graw som idol.

– Det var väl där tan­ken om att job­ba med mu­sik väck­tes, sä­ger Ro­bin Bengts­son till Da­gens Ny­he­ter.

Även om Ga­vin De­graw in­te ver­kar sär­skilt upp­lyst om vad Eu­ro­vi­sion Song Con­test är för nå­got, blir han än­då glad.

– Men Gud vil­ken kom­pli­mang. Vad smick­ran­de. Jag tror jag har sett Eu­ro­vi­sion nå­gon gång, så­da­na sho­wer kan få en del skit, men de vi­sar verk­li­gen när nå­gon kan sjunga li­ve, sä­ger han.

Ga­vin De­graw spe­lar i Glo­ben i Stock­holm den 19 april och i Li­se­bergs­hal­len i Gö­te­borg den 22 april.

Bild: CAROLYN KASTER

TILL SVE­RI­GE. Ga­vin De­graw kom­mer till Sve­ri­ge för två spel­ning­ar i april, en i Glo­ben den 19:e och en i Li­se­bergs­hal­len i Gö­te­borg den 22:a april.

Bild: GREG AL­LEN

IN­SPI­RA­TION. Ga­vin De­graw var en stor an­led­ning till att Me­lo­di­festi­val­vin­na­ren Ro­bin Bengts­son sat­te igång sin mu­sik­kar­riär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.