Ed­ward Blom dö­mer fa­mil­jers mat­lag­ning

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PATRICK STANELIUS/TT

Fa­milj ställs mot fa­milj i SVT:S nya pro­gram Vi la­gar bäs­ta ma­ten – en täv­ling med en knorr: Bar­nen, som in­te kan la­ga mat, skö­ter all mat­lag­ning. En­väl­dig do­ma­re är gast­ro­no­men Ed­ward Blom. – Det blir of­ta dråp­li­ga si­tu­a­tio­ner, sä­ger han.

En mat­lag­nings­be­gå­vad för­äl­der gui­dar sitt vux­na och mind­re mat­kun­ni­ga barn i att la­ga fa­mil­jens fa­vo­ri­tre­cept, ut­an att själv få in­gri­pa. Allt går på tid och tre fa­mil­je­lag täv­lar mot varand­ra.

Det är upp­läg­get i Vi la­gar bäs­ta ma­ten, som vi­sas i sex av­snitt i SVT1 med start i höst.

– DET BLIR of­ta dråp­li­ga si­tu­a­tio­ner när en per­son vet pre­cis vad som ska gö­ras men när det kan va­ra svårt att för­kla­ra i ord. Det hand­lar väl­digt myc­ket om kom­mu­ni­ka­tion och sam­ver­kan och att kla­ra stress, för det är kort om tid, sä­ger Ed­ward Blom.

”Det blir of­ta dråp­li­ga si­tu­a­tio­ner när en per­son vet pre­cis vad som ska gö­ras men när det kan va­ra svårt att för­kla­ra i ord.” ED­WARD BLOM

do­ma­re

EN­LIGT ED­WARD BLOM har del­ta­gar­na valts ut no­ga, och så vitt han har kun­nat se har de yng­re del­ta­gar­na verk­li­gen sak­nat fär­dig­he­ter i kö­ket.

– Det är ing­en slump att vi krä­ver att de all­tid mås­te ha stål­hands­kar, så­da­na som an­vänds för att öpp­na ost­ron, på sig när de an­vän­der kniv. An­nars skul­le det va­ra blod i all­ting jag ska sma­ka.

Pro­gram­met spe­las in just nu och leds av Do­reen Måns­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.