Ko­mi­ke­re­li­ten är fort­fa­ran­de gub­big

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Ma­lin Ei­re­felt 0721-91 12 67 ∙ ma­lin.ei­re­felt@hn.se

”Det är pang på röd­be­tan. Bad­jäv­lar är in­te sho­wen man ska gå på om man för­vän­tar sig ef­ter­tan­ke och djup sam­hälls­a­na­lys. Man ska gå för skoj och skratt.”

DA­VID BAT­RA

Bad­jäv­lar-tur­nén så­ga­des för sin gub­big­het i fle­ra år. I år kom­mer tur­nén till­ba­ka till Hal­land men den har in­te för­änd­rats, en­ligt Da­vid Bat­ra. – Det är pang på röd­be­tan.

I som­mar kom­mer stand uptur­nén Bad­jäv­lar till­ba­ka till Hal­land. 24 ju­li kom­mer ko­mi­ker­na till Var­berg och 25 ju­li kom­mer de till Fal­ken­berg. Med på årets tur­né är Hen­rik Schyf­fert, Jo­han Rhe­borg, Nour El Re­fai, Em­ma Knyc­ka­re, Da­vid Bat­ra, So­ran Is­mail och Måns Möl­ler. Da­vid Bat­ra är med för and­ra gång­en.

– Jag har pre­miär för en egen show, Ele­fan­ten i rum­met, di­rekt ef­ter Bad­jäv­lar, så jag mås­te tän­ka ige­nom vad jag ska gö­ra på tur­nén, sä­ger Da­vid Bat­ra.

Han bru­kar in­te be­stäm­ma sig för­rän det drar ihop sig.

– Det be­ror på Som­mars­ve­ri­ge; hur är käns­lan just då? Har det reg­nat he­la som­ma­ren är al­la i ett visst mo­de. Är det tro­pisk vär­me och Sve­ri­ge vin­ner fot­bolls­mat­cher är det en an­nan stäm­ning som do­mi­ne­rar.

SHO­WEN HAN SKA sät­ta upp ef­ter tur­nén, ”Ele­fan­ten i rum­met”, hand­lar om hur det är att va­ra gift med Sve­ri­ges op­po­si­tions­le­da­re, An­na Kin­berg Bat­ra. ”Hur puss­lar man egent­li­gen med da­gishämt­ning­en sam­ti­digt som det är re­ge­rings­kris? Hur går som­mar­se­mestern till när SÄ­PO är med?”, är frå­gor som ska be­hand­las.

Vem vab­bar?

– Det är hår­da för­hand­ling­ar, som i al­la hem när det finns två vux­na som har två oli­ka jobb. Men vi har li­te oli­ka liv. Jag går runt hem­ma i kal­song­er och för­sö­ker hit­ta på skämt me­dan hon för­hand­lar om sa­ker med stads­mi­nis­tern he­la da­gar­na. Jag har till viss del mer flex­i­bi­li­tet i mitt yr­kes­liv, sä­ger Da­vid Bat­ra.

”Hur är det att le­va med en topp­po­li­ti­ker?” Han har fått frå­gan många gång­er, så många att han nu sät­ter upp en fö­re­ställ­ning på äm­net. Men hur är det att le­va med Da­vid Bat­ra?

– Jag tror att hon tyc­ker att det är bra, för det mesta.

Vad sä­ger du?

– Det är kans­ke prak­tiskt att ha nå­gon där hem­ma som kan ta emot rör­mo­ka­ren. Men det är kans­ke stö­rigt att ha en man som job­bar med att dri­va med hen­ne.

Men in­nan han ska re­da ut

Bat­ra om kol­le­gor­na

* Hen­rik Schyf­fert: ”Han är ju al­fa­ha­nen, med he­la Sve­ri­ge. Han trä­nar som ett djur, är lång stor, stark och snygg.”

* Fred­rik Lind­ström: ”Han är en mo­dern Po­vel Ra­mel. Han har en spe­ci­ell mät­per­son, som mä­ter hans kropp så att skjor­tor­na ska få rätt stor­lek.”

* Nour El Re­fai: ”2008 var hon som en job­big ton­å­ring. Nu har det gått någ­ra år. Och hon är li­ka job­big fort­fa­ran­de.”

* Jo­han Rhe­borg: ”Han byg­ger upp otro­lig ir­ri­ta­tion över sa­ker och har en för­må­ga att an­vän­da den till hu­mor, vil­ket är prak­tiskt.”

* Em­ma Knyc­ka­re: ”Trots att hon är för ung har hon en kons­tig re­la­tion till nit­ti­o­tals­fe­no­me­net hot shots.”

* Da­vid Bat­ra: ”Ut­an ho­nom ha­de det in­te bli­vit myc­ket att ha. De and­ra är li­te av ett för­band.”

* So­ran Is­mail: ”Han är in­te den smar­tas­te i värl­den, så i al­la fall en av de all­ra smar­tas­te män­ni­skor jag träf­fat.”

* Måns Möl­ler: ”Han är ma­nisk i allt han tar tag för. De fles­ta i det här säll­ska­pet har en 40-års­kris och bör­jar trä­na. Måns Möl­ler har ta­git det till bib­lis­ka ni­vå­er. Han ska slå världs­re­kord i att snab­bast cyk­la ge­nom Eu­ro­pa i bör­jan av som­ma­ren, pre­cis in­nan tur­nén.”

vab­ban­de och re­ge­rings­kri­ser ska han tur­ne­ra med som­mar­hu­mor.

– Att va­ra ute på tur­né med ko­mi­ker som in­te ba­ra är kol­le­gor, ut­an även vän­ner, är väl­digt lyx­igt. Of­tast sit­ter man helt en­sam på en back i kö­ket och ska upp­trä­da på en fö­re­tags­fest ut­an­för Fal­ken­berg nå­gon­stans. Jag har sut­tit på dric­ka­bac­kar i kök i tju­go år. Stand up är en­samt.

För någ­ra år se­dan fick Bad­jäv­lar-tur­nén myc­ket kri­tik, bland an­nat i HN, för att va­ra gub­big och sex­is­tisk. 2015 gjor­de An­na Blom­berg her­rar­na säll­skap.

– Det är jät­te­ro­ligt att hon är med. Vi har fått myc­ket skit för att det har va­rit grab­bigt, vil­ket är helt sant, och nu har vi änd­rat på det, sa Hen­rik Schyf­fert till HN då. Har det hänt nå­got med Bad­jäv­lar se­dan dess?

– Nej, jag vet in­te om det har det. Man har tio minuter per per­son. Man får lyf­ta fram gans­ka, jag ska in­te sä­ga enk­la, men ef­fek­ti­va sa­ker. Det finns in­te så myc­ket plats för all­var­li­ga och tänk­vär­da par­ti­er. Det är mer pang på röd­be­tan. Bad­jäv­lar är in­te sho­wen man ska gå på om man för­vän­tar sig ef­ter­tan­ke och djup sam­hälls­a­na­lys. Man ska gå för skoj och skratt, sä­ger Da­vid Bat­ra.

Fot­not: Bad­jäv­lar be­sö­ker även Kal­mar 20 ju­li, Ystad 22 ju­li, Halm­stad 23 ju­li, Gö­te­borg 26 ju­li, Marstrand 27 ju­li och Stenungsund, 28 ju­li.

Bild: MOR­GAN NOR­MAN

PANG PÅ RÖD­BE­TAN. Åt­ta ko­mi­ker tur­ne­rar med stand up i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.