Re­do för tur­né med Bad­jäv­lar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - 031-62 48 20 jo­han­na.hagstrom@gp.se

För and­ra som­ma­ren i rad åker Rolfstorps­ko­mi­kern på hu­mor­tur­né med Bad­jäv­lar.

Finns det nå­gon av di­na kol­le­gor som du är rädd för?

– För­u­tom al­li­ho­pa? Nej, rädd är jag väl in­te för nå­gon. Det var li­te mer ner­vigt för­ra året när man und­ra­de om Fred­rik Lind­ström skul­le sit­ta och bes­ser­wiss­ra he­la vec­kan. Nu vet jag att de är helt okej att ha att gö­ra med.

Hur är publi­ken på en som­mar­hu­mor­tur­né?

– Det är så oli­ka. När man är i se­mester­pa­ra­di­sen så är det myc­ket folk med se­gel­båt från mi­na för­äld­rars ge­ne­ra­tion, i stä­der­na är publi­ken yng­re.

An­pas­sar ni er ef­ter det?

– Ja, litegrann. Jag, Nour och So­ran är det yng­re gar­det och vi an­pas­sar oss när vi har en äld­re publik. De äld­re i gäng­et tar in­te så myc­ket hän­syn till att en yng­re publik in­te vet vem Tot­ta Näslund är.

Hur änd­rar du vad du sä­ger?

– För en äld­re publik kör jag mer snab­ba un­der bäl­tet-skämt. För en yng­re publik, som är mer van vid mig, kör jag mer in­veck­lat och kans­ke mer po­li­tiskt.

För­ra året vil­le du att ni skul­le bli fler kvin­nor på scen. Hur blev det med det?

– Det blev ex­akt li­ka många i år – jag och Nour. Men det är en man mind­re, så pro­cen­tu­ellt sett är det en för­bätt­ring. Det är ju så att tur­nén är byggd kring ett gubb­kom­pis­gäng, som har åkt runt jät­te­länge till­sam­mans. Som tjej blir det kans­ke li­te ner­vöst att va­ra med förs­ta gång­en, det var det för mig, men nu vet jag att det är jät­te­ro­ligt.

Vad är en bad­jä­vel en­ligt dig?

– Då tän­ker jag på min mor­mor. Hon låg all­tid på en viss klip­pa vid Get­terön och so­la­de. Hon ha­de li­te ag­gres­siv ut­strål­ning så ing­en an­nan vå­ga­de läg­ga sig på klip­pan, det är en bad­jä­vel för mig.

Vem ska du själv jäv­las med i som­mar?

– Fred­rik Lind­ström! Jag ska läg­ga grus i hans säng och trass­la till hans loc­kar. Det är all­tid ro­ligt att jäv­las med de äld­re och han fram­står ju som 500 år. Han är så kor­rekt ock­så, men han kan kons­ten att ha skoj.

Vem vill du ba­da med, då?

– Jag ska ba­da med gäng­et som jag åker med. Men So­ran såg jag in­te ba­da en en­da gång för­ra året, han är nog en rik­tig bad­kru­ka.

JO­HAN­NA HAGSTRÖM

AN­PAS­SAR SKÄMTEN. I mind­re stä­der blir det mer un­der bäl­tet sä­ger Em­ma Knyc­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.