Aki­lov häk­tad – er­kän­ner ter­ror­brott

Rikspo­lis­che­fen: Över­ty­gad om att det är rätt man Åkla­ga­ren: Ut­red­ning­en fort­sät­ter med full kraft

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Stock­holms tings­rätt har häk­tat Rakhmat Aki­lov, miss­tänkt för ter­ror­brott.

Han er­kän­ner, via sin ad­vo­kat, det död­li­ga last­bils­då­det på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm i fre­dags.

Sam­ti­digt har åkla­ga­ren hävt an­hål­lan­det av den and­re per­so­nen som miss­tänkts.

Stock­holms tings­rätt gick på åkla­ga­rens lin­je vid häkt­nings­för­hand­ling­en mot Aki­lov.

– Dom­sto­len har de­lat min be­döm­ning att den miss­tänk­te är på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för ter­ro­rist­brott i Stock­holm den 7 april, sa­de vice chefs­å­kla­ga­re Hans Ihr­man.

I bör­jan av för­hand­ling­en kom be­ske­det att Aki­lov er­kän­ner.

– Han er­kän­ner ter­ro­rist­brott och med­ger där­för att bli häk­tad, sa­de Aki­lovs ad­vo­kat Jo­han Eriks­son in­för rät­ten vid häkt­nings­för­hand­ling­en, som till störs­ta de­len hölls bakom stäng­da dör­rar.

Hans Ihr­man kon­sta­te­rar att brot­tet än­då mås­te be­vi­sas och att er­kän­nan­den kan dras till­ba­ka.

– Det är klart att det är en vik­tig om­stän­dig­het, men ut­red­ning­en är in­te klar med det, sa­de han om Aki­lovs er­kän­nan­de.

– Ut­red­ning­en kom­mer att be­dri­vas med full kraft vi­da­re. Det finns and­ra per­so­ner att föl­ja. Vi kom­mer att gö­ra allt vad vi kan för att stäl­la samt­li­ga skyl­di­ga in­för rät­ta.

Åkla­ga­ren vil­le in­te ut­ta­la sig om mo­ti­vet till då­det me­dan ut­red­ning­en på­går. Dom­sto­len vil­le ha en li­ten sin­nes­un­der­sök­ning av Aki­lov. En­ligt åkla­ga­ren är det en ru­tinåt­gärd.

Rikspo­lis­chef Dan Eli­as­son är sä­ker på att Aki­lov är gär­nings­man­nen.

– Än­da se­dan vi grep och an­höll ho­nom nat­ten mel­lan fre­dag och lör­dag har vi va­rit över­ty­ga­de om att det är rätt gär­nings­man. Så den här häkt­ning­en be­kräf­tar ba­ra det vi re­dan viss­te, sa­de han.

Aki­lov satt helt tyst och näs­tan orör­lig un­der den öpp­na de­len av häkt­nings­för­hand­ling­en. Den 39-åri­ge miss­tänk­te ter­ro­ris­ten kom till sä­ker­hets­sa­len i grö­na klä­der, med böjt hu­vud som han täckt med en tjock, grön trö­ja och satt med ryg­gen mot åhö­rar­na i sa­len.

Hans för­sva­ra­re, Jo­han Eriks­son, får in­te ytt­ra sig om vad som sa­des un­der häkt­nings­för­hand­ling­en, men sa­de att Aki­lov sva­rar på frå­gor och sam­ar­be­tar med po­li­sen.

Jo­han Eriks­son är kri­tisk till att upp­gif­ter om ut­red­ning­en läc­ker till me­di­er­na och häv­dar att läc­kor­na kan ska­da rätts­sä­ker­he­ten.

I går kom ock­så be­sked om att åkla­ga­ren häv­de an­hål­lan­det av den man som an­hölls i sön­dags, skä­li­gen miss­tänkt för ter­ro­rist­brott ge­nom mord.

En­ligt åkla­ga­ren har miss­tan­kar­na för­sva­gats och det fanns där­för in­te skäl att be­gä­ra man­nen häk­tad. Man­nen för­sat­tes dock in­te på fri fot. Han togs ome­del­bart i för­var ef­tersom det finns ett ti­di­ga­re be­slut om att han ska ut­vi­sas.

Ad­vo­kat Jo­han Åker­mark, som re­pre­sen­te­rar per­so­nen där an­hål­lan­det nu hävts, är fort­satt be­lagd med yp­pan­de­för­bud. Han vet in­te hel­ler så myc­ket kring om­stän­dig­he­ter­na till var­för an­hål­lan­det har hävts.

– Jag kan in­te sä­ga så myc­ket, sä­ger han. (TT)

TECKNING: JO­HAN HALLNÄS/TT

Rakhmat Aki­lov, i mit­ten med täckt hu­vud, er­kän­de last­bils­då­det på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm vid häkt­nings­för­hand­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.