Cen­ter­po­li­ti­ker tving­as att läm­na

POLITIK: Cen­ter­par­tis­ten Kristi­na Lind­feldt i Var­berg har upp­ma­nats att läm­na par­ti­et. Det ef­ter att hon skri­vit för­doms­fullt om ju­dar och om si­na kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er kring ter­ror­at­tac­ken i Stock­holm.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - FREDRIK LARSSON 010-471 53 67 fredrik.larsson@hn.se PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Christo­fer Ber­gen­block, vice ord­fö­ran­de i Cen­ter­par­ti­ets di­strikts­sty­rel­se, upp­ma­na­de mer el­ler mind­re Kristi­na Lind­feldt att läm­na par­ti­et.

Un­der ons­dags­ef­ter­mid­da­gen, ef­ter att Hal­lands Ny­he­ter bör­jat in­tres­se­ra sig för hän­del­sen, kom be­ske­det att cen­ter­po­li­ti­kern läm­nat.

– Skönt och bra att hon drog den slut­sat­sen, sä­ger Ber­gen­block.

Cen­ter­po­li­ti­kern har ett mind­re för­tro­en­de­upp­drag i lo­ka­la sä­ker­hets­nämn­den och är ing­en be­ty­dan­de per­son in­om par­ti­et. Men Kristi­na Lind­feldt fanns med på par­ti­ets val­sed­lar till bå­de kom­mu­nen och re­gi­o­nen in­för va­let 2014.

Två dygn ef­ter ter­ror­at­tac­ken i Stock­holm skrev hon på Fa­ce­book om si­na kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er:

”Är det ba­ra jag som ser kopp­ling­en terror­dåd Stock­holm - par­ti­kon­gress S - fort­satt be­slut åtstra­mad asyl­rätt? Ste­fan L och öv­ri­ga i par­ti­led­ning­en, var väl­digt snab­ba med att ”ut­nytt­ja” hän­del­sen för eget syf­te: fort­sat­ta hin­der för asyl­rätt. Frå­gan väcks: har nå­gon be­ta­lat den apa­tis­ka man­nen från Uz­be­kis­tan med ut­vis­nings­be­slut? Finns en kopp­ling till Pal­me­mor­det?”

Hal­lands Ny­he­ter var i kon­takt med Kristi­na Lind­feldt någ­ra tim­mar in­nan be­ske­det om av­hop­pet. Då vil­le hon in­te ut­veck­la sin tan­kar kring kopp­ling­en mel­lan ter­ror­at­tac­ken i Stock­holm och Pal­me­mor­det. Se­na­re un­der ons­dags­kväl­len tog hon kon­takt med re­dak­tio­nen på eget be­våg.

FÖRUTOM KONSPIRATORISKA ut­ta­lan­den om då­det i Stock­holm el­ler 9/11 så fäl­ler hon vid ett par till­fäl­len kom­men­ta­rer om ju­dar.

Hon me­nar att de läck­ta ci­ta­ten är en del av en smuts­kast­nings­kam­panj och sä­ger att hon själv har an­mält Christof­fer Ber­gen­block för för­tal.

– Det är en oer­hört all­var­lig an­kla­gel­se att an­kla­ga nå­gon för att va­ra an­ti­se­mit, sä­ger hon. Men du skri­ver ju att värl­den styrs av ju­dar och att det är vik­tigt att ha i åtan­ke. Det är väl i sig ut­tryck för an­ti­se­mi­tism?

– Men det är ju så. De har en oer­hörd stor del av värl­dens sam­la­de till­gång­ar. Men jag kun­de ju ha stru­kit ju­dar och ba­ra skri­vit Rot­h­schild. Var­för tyc­ker du att det är vik­tigt att ha i åtan­ke när du pra­tar om ter­ro­rism och 9/11?

– Man mås­te kun­na få dis­ku­te­ra bakom­lig­gan­de or­sa­ker ut­an att bli an­kla­gad för an­ti­se­mi­tism. Det blir en väl­digt en­si­dig dis­kus­sion om islam när en stor del hand­lar om USA och Is­ra­el. Det är ett väl­digt fo­kus nu på mus­li­mer­na som kom­mer hit och det är de som jag

Cen­ter­po­li­ti­kern Kristi­na Lind­feldt har tving­ats läm­na par­ti­et ef­ter att ha ut­tryckt sig ne­ga­tivt och för­doms­fullt om ju­dar på Fa­ce­book.

käm­par för, sä­ger Kristi­na Lind­feldt.

På Fa­ce­book skrev fri­tids­po­li­ti­kern även att hon ser en kopp­ling mel­lan at­ten­ta­tet i Stock­holm och det i Pa­ris, att det tro­li­gen är ett nät­verk som age­rar för en re­strik­tiv in­vand­rings­po­li­tik, ett nät­verk med för­gre­ning­ar in på cen­tral ni­vå in­om politik och po­lis­vä­sen­de.

”Det krävs in­te myc­ket hjärn­cel­ler för att in­se att det lig­ger myc­ket bakom ter­ror­at­tac­ken på Drott­ning­ga­tan”.

UTTALANDENA OM JU­DAR, en bit in i Fa­ce­book-trå­den, fick hen­nes par­ti­kol­le­ga Christo­fer Ber­gen­block att re­a­ge­ra kraft­fullt. Han för­döm­de den antisemitiska pro­pa­gan­dan och upp­ma­na­de Kristi­na Lind­feldt att ra­de­ra trå­den om­gå­en­de.

– I Cen­ter­par­ti­et ryms många åsik­ter, men in­te antisemitiska, sä­ger han.

Kristi­na Lind­feldt re­a­ge­ra­de och kal­la­de Ber­gen­blocks an­kla­gel­ser för ”dik­ta­tur­fa­so­ner” och ”mob­bing” i Fa­ce­book-trå­den. Hur kan en per­son med antisemitiska åsik­ter ham­na på Cen­terns val­sed­lar?

– Det är för mig rätt obe­grip­ligt. Jag har in­te ti­di­ga­re hört per­so­nen ut­tryc­ka den här ty­pen av åsik­ter och jag ut­går från att in­te nå­gon an­nan har det hel­ler.

– Det är en no­mi­ne­rings­kom­mit­té som har ar­be­tat fram vil­ka kan­di­da­ter som är lämp­li­ga att stäl­la på en lis­ta. Om det här va­rit ut­tryckt i de sam­man­hang­en ha­de per­so­nen ald­rig ham­nat på en cen­ter­par­tis­tisk lis­ta. Det är väl­digt för­vå­nan­de, sä­ger Christo­fer Ber­gen­block som fram­hål­ler att uttalandena in­te stäm­mer över­ens med par­ti­ets vär­de­grund el­ler idépro­gram.

Det se­na­re håller möj­li­gen Kristi­na Lind­feldt själv med om.

– Jag är väl in­te an­pas­sad för Cen­ter­par­ti­et. Jag vid­hål­ler att väst, USA och Is­ra­el, har en stor på­ver­kan som fö­der isla­mo­fo­bi. Om det jag skrev miss­tol­ka­des är det in­te bra, men det var på min pri­va­ta Fa­ce­book-si­da.

CEN­TER­PO­LI­TI­KER I BLÅSVÄDER. En lo­kal fri­tids­po­li­ti­ker i Var­berg ut­tryck­te antisemitiska åsik­ter på Fa­ce­book. Per­so­nen har även kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er kring ter­ror­at­tac­ken i Stock­holm.

Bild: LINN MALMÉN/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.