Kär­le­ken för­de kap­te­nen i hamn

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se LINA SALOMONSSON ls@hn.se

Un­der som­ma­rens se­gel­fest är Ro­land Stroh­mei­jer från Träslövslä­ge hamn­kap­ten. Förs­ta gång­en han be­sök­te Halm­stad ha­de han just träf­fat en flic­ka ....

Se­gel­far­ty­gen i The Tall Ships Ra­ces kom in­te ba­ra till Halm­stad med en här­lig hamn­fest 2011. Där möt­te ock­så far­tygsof­fi­ce­ren Ro­land vo­lon­tä­ren El­le­ka­ri förs­ta gång­en.

Ro­land Ströhmeijer är hamn­kap­ten i Halm­stad när de förs­ta se­gel­far­ty­gen an­län­der in­för star­ten av The Tall Ships Ra­ces 2017 den 3 ju­li i som­mar.

Han bör­ja­de job­ba med pro­jek­tet re­dan i ja­nu­a­ri, hit­tills har det in­ne­bu­rit helt nor­ma­la ar­bets­da­gar. Det har till och med fun­nits ut­rym­me för li­te le­dig­het, då Ro­land Ströhmeijer pas­sa­de på att seg­la. Vad an­nars?

MEN UN­DER SEGELFESTENS start­helg blir det allt an­nat än seg­ling för ho­nom. In­te ens när den of­fi­ci­el­la star­ten går och far­ty­gen pa­ra­de­rar iväg ut ur ham­nen, mot Ty­lön som ett vac­kert pärl­band, är han med dem på ha­vet.

– Skep­pen be­hö­ver fyl­la på färskvat­ten när de kom­mer hit, få hjälp med att bli av med sitt av­fall, de be­hö­ver för­nö­den­he­ter, en del be­hö­ver hjälp med att la­ga sa­ker. Be­sätt­ning­ar­na kan be­hö­va kö­pa sa­ker, tvät­ta klä­der, en del vill ve­ta vad de kan gö­ra i här, and­ra kans­ke till och med be­hö­ver hjälp med att ta sig till el­ler ifrån Halm­stad, sä­ger Ro­land Ströhmeijer och de­lar med sig av en li­ten, men vär­de­full de­talj:

– Jag minns käns­lan ef­ter att ha va­rit ute till havs i två vec­kor. Man har tvät­tat sig, men kän­ner sig än­då in­te rik­tigt ren. Då be­ty­der en dusch väl­digt myc­ket.

HANS ER­FA­REN­HET ÄR att be­sätt­ning­ar­na från vå­ra de­lar av Eu­ro­pa tro­li­gen in­te har någ­ra nämn­värt sto­ra pro­blem när de kom­mer in i hamn.

”Vi gick till och med upp på Keb­ne­ka­i­se – för att kän­na ef­ter or­dent­ligt”.

RO­LAND STRÖHMEIJER Hamn­kap­ten un­der The Tall Ships Ra­ces 2017

– Men vi har ock­så skepp från ex­em­pel­vis Bra­si­li­en och Ryss­land, de be­hö­ver ve­ta be­tyd­ligt mer om Halm­stad för att få ut mer av sin le­dig­het.

RO­LAND STRÖHMEIERS STYRKA som ”Har­bour mas­ter”, som är den eng­els­ka ti­teln på hans upp­drag, är att han re­dan va­rit med om det sto­ra även­ty­ret mas­sor av gång­er. Han har kom­mit till ham­nar, of­tast om­bord på näs­tan 60 me­ter långa Eendracht, så­väl som trai­nee, fri­vil­lig be­sätt­nings­man och se­na­re ock­så som or­di­na­rie med­lem i be­sätt­ning­en och än­nu läng­re fram som över­styr­man. Han har dess­utom ar­be­tat i Rot­ter­dams hamn, med upp­gif­ter som är snar­li­ka upp­dra­get som hamn­kap­ten.

– Mi­na för­vänt­ning­ar när skep­pen kom­mer är att be­sätt­ning­ar­na gör dem fi­na, med flagg­spel, lyk­tor och om det går att de har se­gel up­pe. Jag vet att till ex­em­pel de bra­si­li­ans­ka sjö­män­nen kom­mer att va­ra rik­tigt snyg­ga i si­na uni­for­mer. Näs­tan al­la skep­pen kom­mer att va­ra öpp­na för be­sö­ka­re.

VISSHETEN SOM GÖR ho­nom trygg in­för ut­ma­ning­en, att an­sva­ra för allt som be­sätt­ning­ar­na kan be­hö­va hjälp med, är att han ser de­ras be­hov. Han har levt på sjön. Han är vis­ser­li­gen ba­ra 31 år gam­mal, men har er­fa­ren­het nog för att fyl­la en kap­tens­u­ni­form med rå­ge.

– Sjö­mans­li­vet är ut­veck­lan­de. The Tall Ships Ra­ces fo­ku­se­rar på de unga, men att in­gå i en be­sätt­ning är en nyt­tig er­fa­ren­het för al­la, oav­sett ål­der.

DET VAR HANS för­äld­rar som tog ho­nom ut på ha­vet. Hans fa­milj bor strax ut­an­för Rot­ter­dam i Hol­land och köp­te en se­gel­båt när Ro­land Ströhmeijer var fy­ra år. Myc­ket av fri­ti­den un­der upp­växtå­ren till­bring­a­des i se­gel­bå­ten. Ef­ter gym­na­si­et fun­de­ra­de han på vad han skul­le ”gö­ra med res­ten av li­vet” och sprang av en slump på möj­lig­he­ten att bli trai­nee på Eendracht.

– Jag ha­de en upp­gö­rel­se med mi­na för­äld­rar. De frå­ga­de hur jag vil­le gö­ra, kör­kort el­ler seg­la hela som­ma­ren? Jag strun­ta­de i kör­kor­tet ...

BESLUTET BLEV HELT livs­av­gö­ran­de. Ef­ter två år på skeppet er­bjöds han att bli fri­vil­lig be­sätt­nings­man. Det tog ho­nom vi­da­re till en lång rad Tall Ships-events och ef­ter fy­ra års ut­bild­ning på sjö­farts­hög­sko­lan i Rot­ter­dam ock­så till ett yr­ke som kap­ten, på ett far­tyg som bland an­nat rö­jer mi­nor i ha­vet norr om Hol­land och Tyskland.

Ste­get att pro­va li­vet på de sto­ra se­gel­far­ty­gen är ock­så för­kla­ring­en till att han nu­me­ra bor i Träslövslä­ge och job­bar i Halm­stad.

UN­DER SOM­MA­REN 2011, när The Tall Ships Ra­ces se­nast gäs­ta­de Halm­stad var El­le­ka­ri Ha­rald­son med på Eendracht som trai­nee på sträc­kan från Sta­vang­er. De fick bra kon­takt, be­höll den un­der åren som följ­de och be­stäm­de sig någ­ra år se­na­re för att träf­fas och kän­na ef­ter or­dent­ligt vad det var de kän­de.

– Hon stu­de­ra­de ut­om­lands och jag fort­sat­te seg­la. Ti­ming­en var in­te per­fekt när vi möt­tes. Men 2014 träffades vi igen, det kän­des så bra att vi till­bri­ga­de stör­re de­len av det året till­sam­mans. Vi pend­la­de mel­lan Sve­ri­ge och Hol­land för att kun­na ses och kän­na ef­ter vad vi kän­de för varand­ra. Vi gick till och med upp på Keb­ne­ka­i­se – för att kän­na ef­ter or­dent­ligt, skrat­tar Ro­land Ströhmeijer.

HAN ÄR ÖVERTYGAD om att be­sätt­ning­ar­na på de gäs­tan­de skep­pen kom­mer att tri­vas un­der hel­gen i Halm­stad.

Det gjor­de han när han kom hit 2011. Den svens­ka mo­del­len står för or­dent­lig­het och nog­grann pla­ne­ring, men ock­så del­ak­tig­het. Fak­to­rer som de an­sva­ri­ga på be­sätt­ning­ar­na upp­skat­tar.

– De har re­dan så myc­ket eget an­svar, det är skönt att kän­na att man får be­sked som man kan li­ta på, ut­an att kän­na att man be­hö­ver kon­trol­le­ra dem en gång ex­tra. Det ger be­sätt­ning­ar­na mer vi­la, be­skri­ver Ro­land Ströhmeijer.

TRÄFFADES PÅ SKEPPET. Det sa­de in­te klick di­rekt. El­le­ka­ri Ha­rald­son och

Ro­land Ströhmeijer höll kon­tak­ten i någ­ra år ef­ter The Tall Ships Ra­ces 2011. Nu bor de ihop, i Träslövslä­ge.

TILL SJÖSS. Ro­land Ströhmeijer är hamn­kap­ten när Tall Ships Ra­ces gäs­tar Halm­stad. Un­der fle­ra år har han seg­lat om­bord på det näs­tan 60 me­ter långa se­gel­far­ty­gets Eendracht.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.