Gör rätt be­döm­ning om vac­ci­net

Hallands Nyheter - - Ledare - HANNA BJÖRKLUND Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Vi män­ni­skor är ge­ne­rellt då­li­ga på att be­dö­ma ris­ker. Vi oro­ar oss för ovan­li­ga sa­ker som giftspind­lar men in­te för det far­li­ga i vår var­dag, som att åka bil. Kans­ke på­ver­kas vår syn på vå­ra svå­ra och nu­me­ra ovan­li­ga vi­rus­sjuk­do­mar av sam­ma ten­dens, var­för vi blir då­li­ga på att se de ful­la kon­se­kven­ser­na och ris­ker­na med vis­sa av vå­ra be­slut.

Mäss­ling­en är en idag i Sve­ri­ge ovan­lig sjuk­dom. Den är obe­hag­lig och otrev­lig, men få upp­fat­tar den som akut hot­full, ett miss­tag. Det finns en upp­gå­en­de trend för de ide­o­lo­gis­ka fö­re­ställ­ning­ar­na om häl­sa och sjuk­dom som miss­tror mo­dern ve­ten­skap och lä­ke­me­dels­in­du­strin och hell­re ta­lar om så­dan som ”god kost­håll­ning” för att ”stär­ka im­mun­för­sva­ret”. I des­sa kret­sar är man skep­tisk till al­la vac­ci­ner, även de som be­vi­sats va­ra myc­ket säk­ra och med god ef­fekt, och här kan man få hö­ra att mäss­ling in­te är en så far­lig sjuk­dom och att det kan va­ra bätt­re att lå­ta

Att allt fler väl­jer bort vac­cin be­ror i bäs­ta fall på då­lig för­stå­el­se för fa­ror­na.

krop­pen ”stär­ka sig själv”.

Det är här som vår oför­måga att för­stå risk kom­mer in. För mäss­ling är in­te ofar­ligt. Ung­e­fär en av tju­go som in­sjuk­nar får svå­ra­re symp­tom, som and­ra in­fek­tio­ner. För en på tu­sen kan den le­da till hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion och dö­den. Den­na risk är dock in­te jämt för­de­lad ut­an det är de sva­gas­te som drab­bas värst. Späd­barn, gra­vi­da kvin­nor och and­ra ut­sat­ta grup­per lö­per stör­re ris­ker vid in­sjuk­nan­de. Vis­sa av des­sa grup­per kan in­te hel­ler skyd­da sig själ­va med vac­cin. Till det ska läg­gas att mäss­ling är en av de mest smitt­sam­ma sjuk­do­mar som finns. Över 90 pro­cent av al­la som kom­mer i kon­takt med vi­ru­set smit­tas.

ATT VACCINERA SIG mot mäss­ling är allt­så ing­et man gör ba­ra för sin egen skull. Man gör det för de sva­gas­te som ej kun­nat vac­ci­ne­ras. Även de kan skyd­das om vi har floc­kim­mu­ni­tet, om en så stor del av be­folk­ning­en är vac­ci­ne­rad så vi­ru­set in­te kan få fäs­te. För mäss­ling krävs det då en vac­ci­ne­rings­grad på 93 pro­cent, en ma­jo­ri­tet som ut­gör en brand­ga­ta av skydd.

DEN BRANDGATAN HÅLLER på att växa igen. I sam­häl­len som Jär­na och i de­lar av Stock­holm har vac­ci­na­tions­gra­den nu sjun­kit så myc­ket att skyd­det in­te läng­re håller tätt, ny­li­gen in­sjuk­na­de en ny fa­milj i Stock­holm. In­di­vi­du­ell fri­het är en vik­tigt li­be­ral de­mo­kra­tiskt vär­de­ring, men det sam­ma gäl­ler för ve­ten­skap, san­ning och tillit. Ett sam­häl­le som ska hål­la ihop får in­te sli­ra på må­let när det gäl­ler att stå upp för det som är kor­rekt, och det mås­te ut­ö­va so­ci­alt och kul­tu­rellt tryck mot den en­skil­da att del­ta i det ge­men­sam­ma pro­jek­tet att till­sam­mans ska­pa im­mu­ni­tet.

DET FINNS ING­ET egen­vär­de i att brå­ka med män­ni­skor och ifrå­ga­sät­ta de­ras livsval, men här får vi in­te vack­la, in­te dra oss för att va­ra den oskö­na per­so­nen runt fi­ka­bor­det. Vi har en ge­men­sam skyl­dig­het att stå upp till­sam­mans som sam­häl­le för de sva­gas­te och skyd­da dem från sjuk­doms­risk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.