Var­bergs kust­rem­sa är värd bätt­re om­vård­nad

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Var­bergs­bo

VAR­BERG. Var­bergs kom­mun har en unik kust­sträc­ka med klip­por och sand­strän­der . Nu mås­te ni vak­na ni som be­stäm­mer . An­ställ en som kan sköt­seln av vår kust som det är nu så är det en lek­stu­ga med sto­ra ma­ski­ner som för­stör . Ute på fem­te vik fanns det en stu­ga som brann för någ­ra år sen. När den skul­le ri­vas fick för­säk­rings­bo­la­get byg­ga en ställ­ning och kö­ra ut riv­nings­brå­ten de fick in­te kö­ra ut med ma­ski­ner där. Nu kör kom­mu­nen ut med trak­torgrä­va­re och sto­ra last­bi­lar där.

HELA DEN VÄSTRA vi­ken är nu hel­för­störd. Var­för läg­ga upp tång i ok­to­ber i sto­ra hö­gar som sen blås­te bort i stor­men? Nu såg jag att de kör­de sand på bar­nens bad­strand och la väs­terut där det är små­sten . Blir det högt vat­ten och blåst är den­na sand bor­ta in­nan mid­som­mar. 2012 i maj må­nad gräv­des san­den bort där ki­os­ken stod och då la man san­den på sam­ma stäl­le som nu, vid mid­som­mar fanns det ing­en sand kvar.

BYGG SANDSTAKET SOM håller san­den kvar på stran­den. Be­hövs det att re­dan kö­ra i hop tång­en i sto­ra hö­gar? Vän­ta med det, så brått kan det väl in­te va­ra så man be­hö­ver kö­ra på över­tid i Apel­vi­ken .

Hop­pas det blir bätt­re .

Bild: MALIN ARNESSON

STÄDAT. Skri­ben­ten tyc­ker att Var­bergs kom­mun bor­de skö­ta om kust­sträc­kan bätt­re och där­för an­stäl­la nå­gon för sköt­seln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.