Be­ach ra­ce

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FALKENBERG. Vi håller med Per Svens­son (S) om att ett be­ach ra­ce på Skrea Strand är det dum­mas­te för­sla­get på länge. Att klit­ter­na in­te skul­le hål­la för publi­ken är nog in­te den störs­ta far­hå­gan. Men att de får kö­ra sön­der den fi­na stran­den, släp­pa ut ol­ja, ben­sin och av­ga­ser i san­den, hur kan en ”mil­jö­kom­mun” över­hu­vud­ta­get fun­de­ra på det. Det fi­nas­te vi har skall ut­sät­tas för en så stor på­frest­ning, det lik­nar ingen­ting. Vi trod­de Cen­tern stod för att vär­na mil­jön, men det ver­kar in­te så. Hur myc­ket sand be­hö­ver forslas bort vid sa­ne­ring­en ef­teråt? Ja vad blir kvar av Skrea Strand och djur­li­vet där? Det mås­te fin­nas hur många grus­tag el­ler and­ra ba­nor som helst att hål­la täv­ling­en på, men låt ett na­tur­vär­de som Skrea Strand va­ra ifred.

Bo­el och Jan-åke

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.