En hi­sto­risk kli­mat­lag

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

KLIMATET. I feb­ru­a­ri be­slöt re­ge­ring­en att läg­ga fram för­slag till ett nytt kli­mat­po­li­tiskt ram­verk. Det be­står av nya kli­mat­mål, en kli­mat­lag och ett kli­mat­po­li­tiskt råd. Kli­mat­la­gen har brett stöd bland par­ti­er­na och kom­mer att gå ige­nom i Riks­da­gen se­na­re i år.

KLI­MAT­LA­GEN ÄR HI­STO­RISK och nå­got vi mil­jö­par­tis­ter har käm­pat länge för. Jag var i min roll som riks­dags­le­da­mot för Mil­jö­par­ti­et med och följ­de för­hand­ling­ar­na på plats un­der kli­mat­topp­mö­tet i Pa­ris i de­cem­ber 2015. Det känns myc­ket till­freds­stäl­lan­de att vi nu för­verk­li­gar vårt vik­ti­gas­te vallöf­te och att Sve­ri­ge tar sin del av an­sva­ret för att Pa­ris­av­ta­lets mål upp­fylls.

Det här är ett stort be­slut för Sve­ri­ges unga, barn och barn­barn. Kli­mat­la­gen ska sä­ker­stäl­la att Sve­ri­ge mins­kar ut­släp­pen i den takt som be­hövs för en glo­balt håll­bar ut­veck­ling, med må­let net­to noll kli­ma­t­ut­släpp år 2045. Vi ser nu oro­väc­kan­de vä­der­fe­no­men värl­den över och det nya året in­led­des med rap­por­ter om vär­me­re­kord i Ark­tis. Det vi­sar på hur vik­tig kli­mat­la­gen är.

Med kli­mat­la­gen kom­mer al­la kom­man­de re­ge­ring­ar att va­ra skyl­di­ga att mins­ka ut­släp­pen av kli­mat­ga­ser. La­gen in­ne­hål­ler grund­läg­gan­de be­stäm­mel­ser om re­ge­ring­ens kli­mat­po­li­tis­ka ar­be­te. Re­ge­ring­en ska i bud­get­pro­po­si­tio­nen var­je år läm­na en kli­mat­re­do­vis­ning till riks­da­gen och ta fram en hand­lings­plan var­je man­dat­pe­ri­od för att mins­ka ut­släp­pen.

LA­GEN SLÅR FAST att Sve­ri­ge se­nast år 2045 in­te ska ha någ­ra ut­släpp av växt­hus­ga­ser. Må­let ska nås ge­nom att mins­ka ut­släp­pen på hem­ma­plan med 85 pro­cent jäm­fört med 1990 års ni­vå. Res­ten kan Sve­ri­ge till­go­do­räk­na sig ge­nom kli­ma­tin­ve­ste­ring­ar ut­om­lands. Del­må­len in­ne­bär ut­släpps­minsk­ning­ar med 63 pro­cent till år 2030 och med 70 pro­cent till år 2040, jäm­fört med 1990 års ni­vå­er. Dess­utom ska ut­släp­pen från väg­tra­fi­ken mins­ka med hela 70 pro­cent till år 2030.

För­sla­gen i lagråds­re­mis­sen byg­ger på Mil­jömåls­be­red­ning­ens över­ens­kom­mel­se, som pre­sen­te­ra­des i två del­be­tän­kan­den un­der 2016. Bakom den över­ens­kom­mel­sen står sju av Riks­da­gens par­ti­er. Re­ge­ring­en fö­re­slår att kli­mat­la­gen trä­der i kraft den 1 ja­nu­a­ri 2018.

Kli­mat­la­gen är ock­så myc­ket vik­tig som in­ter­na­tio­nellt ex­em­pel. Po­li­ti­ker i många län­der kom­mer att ta in­tryck av den svens­ka la­gen. Värl­den har ont om tid för att mins­ka ut­släp­pen till­räck­ligt snabbt, för att kun­na hål­la den glo­ba­la upp­värm­ning­en un­der två gra­der. Kli­mat­la­gen och vå­ra höga am­bi­tio­ner kom­mer att bi­dra till att dri­va på den in­ter­na­tio­nel­la ut­veck­ling­en för att kla­ra det må­let.

Ste­fan Nils­son (MP)

riks­dags­le­da­mot

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.