Vi är för att ut­veck­la hela de­mens­vår­den!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Sam­ti­digt vi­sar ut­red­ning­en att det finns en risk med att lå­ta en­bart ål­der sty­ra till ex­em­pel var en per­son ska bo.

IVARBERG. SOCIALFÖRVALTNINGEN Var­berg har på upp­drag av so­ci­al­nämn­den ut­rett be­ho­vet av stöd och bo­en­de­for­mer vid de­mens­sjuk­dom och i april läggs ett för­slag fram till nämn­den om att ut­veck­la de­mens­vår­den i Var­bergs kom­mun. I ut­red­ning­en fram­kom­mer tyd­ligt att yng­re per­so­ner med de­mens och de­ras an­hö­ri­ga kan ha sär­skil­da be­hov.

MEN SAM­TI­DIGT vi­sar ut­red­ning­en att det finns en risk med att lå­ta en­bart ål­der sty­ra till ex­em­pel var en per­son ska bo. Per­so­ner med de­mens har oli­ka di­a­gno­ser, sym­tom och be­hov.

I Forsk­nings­rap­por­ten "Att hon sä­ger att hjälp in­te be­hövs, be­ty­der in­te att hjälp in­te be­hövs - Be­hov och re­sur­ser för yng­re per­so­ner med de­mens­sjuk­dom och de­ras an­hö­ri­ga", (Äldre­cent­rum för forsk­ning och ut­veck­ling) slås fast att:

• Det of­ta är sto­ra skill­na­der mel­lan per­so­ner med oli­ka de­mens­di­a­gno­ser. Det finns stör­re lik­he­ter mel­lan per­so­ner med sam­ma di­a­gnos men oli­ka ål­der.

• De drab­ba­de of­ta ses som en grupp, men mås­te ses som in­di­vi­der med oli­ka be­hov.

Ut­red­ning­en vi­sar att vi be­hö­ver ut­veck­la vård och om­sorg för al­la per­so­ner in­om mål­grup­pen ge­nom att:

• För­stär­ka re­sursteam de­mens och ut­ö­ka dess upp­drag för kon­ti­nu­er­lig kun­skaps­sprid­ning ut till al­la be­rör­da verk­sam­he­ter (hem­tjänst, bo­en­de­stöd, dag­verk­sam­het, sär­skilt bo­en­de o.s.v.)

• An­pas­sa vis­sa bo­en­den ut­i­från spe­ci­fi­ka be­hov, till ex­em­pel be­te­en­de­mäs­si­ga och psy­kis­ka sym­tom, ål­der med me­ra.

• Ut­veck­la dag­verk­sam­het och an­hö­ri­gav­lös­ning, med sär­skilt fo­kus på yng­re per­so­ner med de­mens och de­ras an­hö­ri­ga.

För­sla­get som läggs fram till so­ci­al­nämn­den i april är att star­ta ar­be­tet med al­la tre de­lar så fort som möj­ligt, det hand­lar in­te om att in­vän­ta nya lo­ka­ler.

MAJORITETEN SÄ­GER allt­så ja till att an­pas­sa bo­en­den ut­i­från spe­ci­fi­ka be­hov. När det gäl­ler bo­en­de­plat­ser så har vi sagt ja till 120 nya plat­ser och fler skall fram, men un­der ti­den sä­ger vi nej till mo­tio­ner om spe­ci­fikt ut­for­ma­de bo­en­den in­nan ar­be­tet med det­ta ens star­tat, ef­tersom ar­be­tet bör hål­las ihop ut­i­från fram­ta­gen plan om ut­veck­lings­ar­be­te och bygg­na­tio­ner med syf­te att kun­na er­bju­da en vård som ut­går ifrån var­je män­niskas uni­ka be­hov.

Me­dan det­ta för­ny­el­se­ar­be­te på­går är fort­satt so­ci­al­nämn­dens vär­de­grund för allt ar­be­te att: Vi mö­ter dig där du är. Till­sam­mans med dig for­mar vi lös­ning­ar ut­i­från din si­tu­a­tion.

Er­land Lin­jer (M) An­na-ka­rin Gustafs­son (C) Le­na Pers­son (L) Jo­han Ro­san­der (MP) Björn Jo­nas­son (KD)

Bild: KA­RIN MALMHAV/TT

DEMENSVÅRD. För­sla­get som läggs fram till so­ci­al­nämn­den i april är att star­ta ar­be­tet med al­la tre de­lar så fort som möj­ligt, det hand­lar in­te om att in­vän­ta nya lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.