Me­del­tids­sats­ning med fo­kus på lek

Hallands Nyheter - - Varberg - ERIKA ARNADOTTIR 010-471 51 82 erika.arnadottir@hn.se

För­vänt­ning­ar­na var höga när rid­da­ren och hans väp­na­re med lång­sam­ma steg gick upp för trap­pan till bor­gen. På ons­da­gen in­vig­des den nya ut­ställ­ning­en på Hal­lands kul­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um.

La­gom till påsk­hel­gen öpp­na­des den nya ut­ställ­ning­en Bor­gen, i Var­bergs fäst­nings älds­ta hus - den me­del­ti­da bor­gen från slu­tet av 1200-ta­let.

På plats vid in­vig­ning­en fanns rid­da­ren och hans väp­na­re, och påsklov­s­le­di­ga barn som hit­tat till fäst­ning­en den­na dag var snab­ba på att tes­ta rid­dar­rust­ning.

MELVIN BYLUND, SOM snart fyl­ler sju, tog med sig mam­ma och mor­mor till mu­se­et. Han gil­lar rid­da­re, och tes­ta­de väp­na­rens hjälm.

– Den var tung, sä­ger Melvin Bylund.

Tor­leif Thu­res­son tog barn­bar­net Vik­tor Sval­borg och hans kom­pis Lu­kas Ferm­dal på tå­get från Gö­te­borg till Var­berg för ut­flykt den­na dag. Du tes­ta­de väp­na­rens hands­ke, hur var den?

– Den var svet­tig. Men den kän­des gans­ka skön, sä­ger Vik­tor Sval­borg.

Ut­ställ­ning­en fo­ku­se­rar på upp­le­vel­ser och ak­ti­vi­te­ter. Bland an­nat kan man må­la möns­ter till en egen va­pen­sköld, spe­la me­del­ti­da spel och pro­va me­del­ti­da klä­der.

– Man lär sig bäst ge­nom att gö­ra nå­got, sä­ger mu­sei­pe­da­gog Åsa Ax­berg.

Och det är in­te ba­ra barn som kan tri­vas i bor­gen.

– Det som är ro­ligt för barn är ro­ligt för vux­na, sä­ger Åsa Ax­berg.

Bil­der: ERIKA ARNADOTTIR

ROLIG INVIGNING. Barn från Le­te­bo för­sko­la ha­de le­tat sig till mu­se­et för öpp­ning­en av Bor­gen. Lo­va Schel­ler tes­ta­de me­del­ti­da le­kar.

RUSTAD. Melvin Bylund tyck­te hjäl­men var tung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.