Käl­lor: Aki­lov för­sök­te ta sig till Sy­ri­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Rakhmat Aki­lov, som ge­nom­för­de last­bil­s­at­tac­ken i Stock­holm, för­sök­te ta sig över grän­sen till Sy­ri­en från Tur­ki­et 2015, men greps och de­por­te­ra­des till Sve­ri­ge. Det rap­por­te­rar Reu­ters med hän­vis­ning till käl­lor in­om sä­ker­hets­tjäns­ten i Uz­be­kis­tan.

Aki­lov var känd i sin be­kant­skaps­krets för att in­te ens be i sitt hem­land, men i Tur­ki­et fick han kon­takt med mi­li­tan­ta isla­mis­ter och ra­di­ka­li­se­ra­des in­nan han res­te till Sve­ri­ge, sä­ger hans be­kan­ta.

Han ef­ter­lys­tes av Uz­be­kis­tan i feb­ru­a­ri miss­tänkt för brott för­e­na­de med re­li­giös ex­tre­mism, upp­ger en käl­la in­om det uz­be­kis­ka rätts­vä­sen­det till den rys­ka ny­hets­by­rån In­ter­fax.

Nå­gon dju­pa­re re­li­giös aspekt av ra­di­ka­li­se­ring­en tycks han in­te ha ta­git till sig. In­te ens grund­läg­gan­de de­lar av islam ska han ha känt till. När Aki­lov följ­de med till en mos­ké i Sve­ri­ge ”viss­te han in­te ens hur man ber”, en­ligt en per­son som han gick dit till­sam­mans med.

Aki­lov ta­la­de om att ”vå­ra brö­der i Sy­ri­en gör det en­da rät­ta, räd­dar liv på mus­lims­ka barn och kvin­nor”, och lik­nan­de.

I går kom upp­gif­ter om att han un­der 2015 ska ha för­sökt att ta sig till Sy­ri­en från Tur­ki­et, men se­dan gri­pits och de­por­te­rats till Sve­ri­ge.

Rakhmat Aki­lov var en från­skild fy­ra­barns­far, lands­flyk­ting, ra­di­ka­li­se­rad i Tur­ki­et.

Det är den uz­be­kis­ka tjäns­ten vid Ra­dio Free Eu­ro­pe/ Ra­dio Li­ber­ty (RFERL) som kart­lagt Aki­lov ge­nom si­na väl­känt go­da kon­tak­ter med uz­be­ker i och ut­an­för Uz­be­kis­tan. TT har fått ta del av RFERL:S på­gåen­de re­se­arch.

Aki­lov skil­de sig i hem­lan­det och flyt­ta­de om­kring 2012 till Tur­ki­et.

Aki­lov ut­veck­la­de, fö­ga för­en­ligt med ji­ha­dis­tisk livs­syn, ett drog­miss­bruk. En­ligt två av RFERL:S käl­lor var han sär­skilt för­tjust i ko­ka­in.

Ola Wes­ter­berg/tt

FOTO: PO­LI­SEN

Rakhmat Aki­lov, fång­ad av över­vak­nings­ka­me­ra i fre­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.