Til­ler­son möt­tes av is­ky­la

Men trots de hår­da or­den in­för mö­tet i Moskva – USA och Ryss­land re­do för di­a­log

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter hår­da ord in­för mö­tet mel­lan USA:S och Ryss­lands ut­ri­kesmi­nist­rar sä­ger bå­da att de är be­red­da att fort­sät­ta di­a­lo­gen och att ar­be­ta för bätt­re re­la­tio­ner.

Di­rekt­ka­na­len mel­lan de bå­da län­der­na för att und­vi­ka mi­li­tä­ra kon­fron­ta­tio­ner i Sy­ri­en öpp­nas igen.

Re­to­ri­ken har trap­pats upp mel­lan USA och Ryss­land ef­ter den miss­tänk­ta kem­va­pen­at­tac­ken i Sy­ri­en och USA:S at­tack mot en sy­risk flyg­bas. Rex Til­ler­son fick ett ky­ligt mot­ta­gan­de i stäl­let för de sed­van­li­ga ar­tig­hets­fra­ser­na på sitt förs­ta be­sök i Moskva som USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter.

Men på en ge­men­sam press­kon­fe­rens ef­ter sam­ta­len, där Til­ler­son även fått träf­fa Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin, var to­nen sak­lig och di­plo­ma­tisk.

Bå­de Til­ler­son och hans rys­ke kol­le­ga Sergej Lav­rov för­kla­ra­de sig be­red­da att ar­be­ta för att för­bätt­ra re­la­tio­ner­na, som en­ligt Til­ler- son nått ett låg­vat­ten­mär­ke.

– Värl­dens två främs­ta kärn­va­pen­mak­ter kan in­te ha en så­dan re­la­tion, sa­de han.

Un­der mö­tet med pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin ska den rys­ke pre­si­den­ten ha gått med på att åter­upp­ta kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­len som ska und­vi­ka mi­li­tä­ra kon­fron­ta­tio­ner mel­lan de bå­da län­der­na i Sy­ri­en. Den stop­pa­des till­fäl­ligt ef­ter USA:S at­tack mot det sy­ris­ka flyg­fäl­tet.

Fö­re mö­tet släpp­te Kreml en in­ter­vju för tv-ka­na­len Mir där Pu­tin sä­ger att re­la­tio­ner­na mel­lan län­der­na just nu är de säms­ta se­dan Do­nald Trump tog över mak­ten i Vi­ta hu­set.

– Man skul­le kun­na sä­ga att för­tro­en­de­ni­vån, sär­skilt mi­li­tärt, in­te har för­bätt­rats, ut­an sna­ra­re för­säm­rats.

Den miss­tänk­ta kem­va­pen­at­tac­ken i Sy­ri­en och USA:S svar – 59 kryss­nings­ro­bo­tar mot en sy­risk flyg­bas – har snabbt gjort slut på den vän­li­ga ton som rått mel­lan Moskva och Washing­ton se­dan pre­si­dent Trump till­träd­de i ja­nu­a­ri. USA och många and­ra ledare i väst an­kla­gar Sy­ri­ens re­gim för at­tac­ken där 87 män­ni­skor om­kom, varav många var barn.

USA vill att Moskva nu bry­ter ban­den med As­sa­dre­gi­men. Men Ryss­land för­sva­rar Sy­ri­ens pre­si­dent Bashar al-as­sad mot an­kla­gel­ser­na och läg­ger i stäl­let an­sva­ret på sy­ris­ka re­bel­ler, vars la­ger av strids­gas ska ha träf­fats i re­gi­mens fly­gan­fall. Pu­tin för i in­ter­vjun med Mir fram än­nu en te­o­ri: att re­bell­ler­na helt en­kelt ska ha fej­kat at­tac­ken för att misskre­di­te­ra re­gi­men.

Rys­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet med­de­lar att Sy­ri­ens ut­ri­kesmi­nis­ter Wa­lid al-mu­al­lim kom­mer till Moskva för att träf­fa Lav­rov i dag. En­ligt ut­ta­lan­det är syf­tet med mö­tet att ”dis­ku­te­ra åt­gär­der för att mi­ni­me­ra följ­der­na” av USA:S flyg­at­tack.

I mor­gon an­slu­ter sig Irans ut­ri­kesmi­nis­ter till mö­tet, en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters.

Til­ler­son träf­fa­de i går ut­ri­kesmi­nist­rar­na i G7-län­der­na. Med sig till Moskva har han en upp­ma­ning, som grup­pen ge­men­samt har god­känt, till Ryss­land om att över­ge al-as­sad.

– Det står klart för oss att fa­mil­jen As­sads sty­re går mot sitt slut, sa­de Til­ler­son ock­så un­der Moskva­besö­ket. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: IVAN SEKRETAREV/AP

Re­la­tio­nen kär­var. USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son (med ryg­gen emot) i mö­te med sin rys­ke mot­sva­rig­het Sergej Lav­rov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.