Abort­väg­ran­de barn­mors­kan för­lo­ra­de i AD

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Barn­mors­kan El­li­nor Grim­mark som ne­kats an­ställ­ning för att hon väg­rat ut­fö­ra ab­or­ter för­lo­rar i Ar­bets­dom­sto­len.

Besvi­ken, men än­då vän­tat, sä­ger hon.

Ett po­si­tivt be­sked sä­ger å and­ra si­dan Vård­för­bun­det.

El­li­nor Grim­mark för­står in­te hur hon skul­le ho­ta abor­t­rät­ten:

– Det är jag och en an­nan barn­mors­ka i Sve­ri­ge, så jag för­står in­te hur vi skul­le kun­na in­skrän­ka abor­t­rät­ten.

Hon och hen­nes ju­ri­dis­ka om­bud ska nu lä­sa ige­nom do­men or­dent­ligt och över­vä­ga om hon ska över­kla­ga till Eu­ro­pa­dom­sto­len.

Vård­för­bun­det välkomnar å and­ra si­dan do­men:

–Vi ser det po­si­tivt och ha­de in­te för­vän­tat oss nå­got an­nat ut­slag av Ar­bets­dom­sto­len, sä­ger vice ord­fö­ran­de Ann Jo­hans­son. Vad ha­de kon­se­kven­ser­na bli­vit av en mot­satt dom?

– Det ha­de vi verk­li­gen be­kla­gat och nå­got som skul­le kun­na få oa­na­de kon­se­kven­ser. Du ar­be­tar med män­ni­skor in­om häl­so­vår­den och då ska du in­te kun­na väl­ja vil­ka du vill be­hand­la och vil­ka du väl­jer bort.

Sjuk­vårds­mi­nis­ter Gabri­el Wik­ström (S) sä­ger att han in­te vill kom­men­te­ra det en­skil­da rätts­fal­let.

– Men rent prin­ci­piellt tyc­ker jag att vård ska ba­se­ras på ve­ten­skap och be­prö­vad er­fa­ren­het, in­te en­skil­da per­so­ners tyc­kan­de och tän­kan­de, sä­ger Wik­ström.

Barn­mors­kan tving­as nu att be­ta­la mot­par­tens rät­te­gångs­kost­na­der på 925000 kro­nor. Hon kom­mer även att be­ta­la 606 000 kro­nor för Re­gi­on Jön­kö­pings kost­na­der i Ar­bets­dom­sto­len. Själv an­ser Grim­mark att hon döms till bö­ter för si­na åsik­ter:

– Så här går det när man sät­ter sig upp mot sta­ten.

Fal­let stöds av en av värl­dens mest in­fly­tel­se­ri­ka krist­na lob­by­or­ga­ni­sa­tio­ner, Al­li­an­ce De­fen­ding Free­dom. (TT)

FOTO: TT

Barn­mors­kan El­li­nor Grim­mark (till hö­ger) och hen­nes ju­ri­dis­ka om­bud Ruth Nord­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.