Det är ett mått på män­ni­skors en­ga­ge­mang.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■CHARLOTTE RYDH,

ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i Fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas in­sam­lings­råd. En­ligt de­ras pre­li­mi­nä­ra siff­ror skän­ker svens­kar­na allt mer peng­ar. Un­der fjol­å­ret öka­de det pri­va­ta gi­van­det med nio pro­cent jäm­fört med 2015 till re­kord­ni­vån 8,7 mil­jar­der kro­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.