Ken Se­ma vill fö­ra sitt lag ut i Eu­ro­pa

Svens­ka cup­mäs­ta­re ge­nom ti­der­na

Hallands Nyheter - - Sporten - LARS FRANK TT

Jämt­land är ett po­pu­lärt res­mål i påsk­ti­der. Men glöm fjäll och ski­dåk­ning – på skär­tors­da­gen är det fot­boll som gäl­ler när Svens­ka cupen av­görs. Ska IFK Norr­kö­ping ta en sjun­de ti­tel, el­ler Ös­tersund en förs­ta?

Så sent som i sön­dags möt­tes de i all­svens­kan. Ös­tersund vann med 1–0 och re­gis­sör bakom må­let var Ken Se­ma. Nu vill han av­gö­ra själv och skic­ka la­get ut i Eu­ro­pa.

– Det ska bli väl­digt kul, vi vet vad vi ska gö­ra och hur vi ska spe­la. Ef­ter mö­tet i sön­dags kan vi varand­ra, så det kom­mer att bli jämnt, sä­ger Se­ma ef­ter att ha pla­ce­rat in de sista fri­spar­kar­na på sista trä­ning­en in­för fi­na­len.

SOM POJKSPELARE HAR han många gång­er drömt om att av­gö­ra de sto­ra mat­cher­na. Även i dröm­mar­na var Norr­kö­ping ett av la­gen på plan – men med Se­ma i den blå­vi­ta trö­jan.

– Själv­klart har jag drömt om att spe­la i Norr­kö­ping och det är en spe­ci­ell match ef­tersom att jag har spe­lat där länge. Men nu ång­rar man in­te att man är här di­rekt, sä­ger Se­ma som är från Norr­kö­ping men som in­te lyc­ka­des slå sig in i IFK:S A-lag.

I stäl­let tog han vägen via Ljungski­le in­nan han vär­va­des till Ös­tersund. En lik­nan­de re­sa har lag­kom­pi­sen Sa­man Ghoddos, som in­te räck­te till för att ta plats i Mal­mö FF, gjort. Nu har de bå­da vi­sat sin klass i Ös­tersund, be­seg­rat de sto­ra klub­bar­na och ock­så be­lö­nats med lands­lagsupp­drag. – Ett rik­tigt bra år, först all­svensk de­but här i Ös­tersund, se­dan OS, en rolig höst och så lands­la­get igen i ja­nu­a­ri, sum­me­rar Se­ma.

SOM NYKOMLING ÖVERRASKADE Ös­tersund Fot­bolls­s­ve­ri­ge med sitt spel i all­svens­kan för ett år se­dan. Ken Se­ma var långt ifrån den sto­ra pro­fi­len då och ha­de ing­en själv­klar start­plats. Men Os-även­ty­ret i Bra­si­li­en gjor­de myc­ket för själv­för­tro­en­det.

– Det är nå­got som man kom­mer att min­nas hela kar­riä­ren och det gav mig ett nytt själv­för­tro­en­de. Se­dan på hös­ten gick det rik­tigt bra.

Den­na sä­song har bör­jat som den för­ra av­slu­ta­des och ut­länds­ka klub­bar har ögo­nen på ho­nom. Om in­te Ös­tersund tar sig ut i Eu­ro­pa så pla­ne­rar han att nå dit på egen hand.

– AL­LA GÅR sin egen väg. Fot­bolls­kar­riä­ren är mer ett ma­ra­ton än en sprint, så det gäl­ler att ha tå­la­mod. Jag har stör­re dröm­mar än det­ta.

Bild: PETTER ARVIDSON

RUTINERAD. Gra­ham Pot­ter tog över Ös­tersund 2011 och vann di­vi­sion 1. Nu le­der han la­get i klub­bens förs­ta cupfinal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.