Mo­ti­va­tion på fle­ra oli­ka ni­vå­er

Hallands Nyheter - - Sporten - LEIF JO­HANS­SON leif.jo­hans­son@tt.se

De eng­els­ka ligor­na när­mar sig slutom­gång. Nu blir mo­ti­va­tion en fak­tor som på­ver­kar la­gen.

Det som dri­ver på mo­ti­va­tio­nen för ett lag i slu­tet på sä­song­en är chan­sen att bli mäs­ta­re el­ler att avan­ce­ra i se­ri­e­sy­ste­met. Det kan även krä­vas fler po­äng för nytt kon­trakt el­ler möj­lig­het till kval­spel. I Pre­mi­er Le­a­gue hand­lar det om chan­sen att få spe­la i Eu­ro­pa till hös­ten. Det är sex om­gång­ar kvar att spe­la i Pre­mi­er Le­a­gue. För Cham­pi­ons­hip hand­lar det om fem om­gång­ar. I bå­da ligor­na finns det även kvar någ­ra häng­mat­cher från ti­di­ga­re om­gång­ar som ska spe­las klart fö­re av­slu­tan­de om­gång­en.

Ta­bel­len i Pre­mi­er Le­a­gue vi­sar att lag som West Bromwich

PRE­MI­ER LE­A­GUE

och de som föl­jer när­mast där­ef­ter får svårt att avan­ce­ra upp­åt sam­ti­digt som kon­trak­tet är säk­rat. Ana­ly­se­ras Cham­pi­ons­hip har det va­rit myc­ket små för­änd­ring­ar på ta­bell­pla­ce­ring­ar­na för många lag un­der lång tid. Näs­tan sta­tiskt! Det finns en stor grupp lag i Cham­pi­ons­hip som kan kal­las för mit­ten­lag. Mo­ti­va­tio­nen un­der res­te­ran­de mat­cher sätts på prov. Det finns in­te myc­ket kvar som dri­ver! Räk­na med fle­ra lagänd­ring­ar un­der slutom­gång­ar­na och fle­ra unga spe­la­re får chan­sen.

Crys­tal P´s vinst­svit på fy­ra mat­cher för kort tid se­dan blev myc­ket vär­de­full i jak­ten på nytt kon­trakt. I svi­ten finns borta­vins­ten mot Chel­sea som sä­song­ens skräll. Crys­tal P har kvar att mö­ta Burn­ley och Hull som nyc­kel­mat­cher. Lei­ces­ter med Kasper Sch­meichel (bil­den) släpp­te in fy­ra mål mot Ever­ton och vinst­svi­ten på fem mat­cher tog slut. Crys­tal P har mer mo­ti­va­tion och får U-tip­set.

Ever­ton– Burn­ley

Ever­ton ran­kas som tred­je bäs­ta hem­ma­la­get i Pre­mi­er. En­da för­lus­ten kom mot Li­ver­pool. Burn­leys Jo­hann Berg Gud­munds­son och Ste­ven De­four är till­ba­ka ef­ter ska­dor. Bäs­ta spi­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.