Bygg bort trång­bodd­he­ten

BO­STAD: HE­LE­NA BYGGDE TILL PÅ TOMTEN FÖR ATT FÅ PLATS MED ALLT

Hallands Nyheter - - Bostad - MA­RIA SOXBO/TT

När in­red­nings­in­spi­ra­tö­ren He­le­na Nord in­såg att var­ken hem­met el­ler hjär­nan fick pa­u­sa på grund av allt ar­bets­ma­te­ri­al som låg ut­spritt i hu­set in­såg hon att nå­got mås­te gö­ras. Hon och hen­nes sam­bo Kent bör­ja­de fun­de­ra på al­ter­na­tiv.

Förutom bätt­re ord­ning läng­ta­de de ock­så ef­ter en ba­stu och ett ga­rage. Och dess­utom ha­de fa­mil­jen bör­jat fun­de­ra på hur bar­nen skul­le kun­na hit­ta eg­na ly­or på den över­het­ta­de bo­stads­mark­na­den när de blir stör­re.

LÖSNINGEN BLEV ATT slå hela fy­ra flu­gor i en smäll, och byg­ga ett ex­tra hus på tomten – bred­vid den be­fint­li­ga vil­lan. I det nya, som är 80 kvadrat­me­ter stort, ryms ga­ra­get, en ba­stu och en fullt ut­rus­tad stu­dio med kök och bad­rum.

– Nu har jag allt här ute, och när ar­bets­da­gen är över stäng­er jag dör­ren och ”går hem” för att va­ra med fa­mil­jen. Det är verk­li­gen myc­ket bätt­re, be­rät­tar He­le­na.

Hu­set pla­ne­ra­des pre­cis in­nan de nya, bygg­lovs­be­fri­a­de At­te­falls­hu­sen

lan­se­ra­des. Men ef­tersom det ock­så skul­le rym­ma ett helt ga­rage ha­de en At­te­fall-lös­ning än­då in­te va­rit ett al­ter­na­tiv. Det nya, sto­ra byg­get blev dess­utom exakt som de vil­le ha det, om in­te bätt­re. För det är in­te helt sant att det all­tid är He­le­na som läm­nar stu­di­on i slu­tet av ar­bets­da­gen. Ibland kom­mer fa­mil­jen in till hen­ne.

– På fre­da­gar­na bastar vi och my­ser här in­ne, och det är ock­så här vi har al­la fes­ter. Hela fa­mil­jen tyc­ker om att hänga här.

Att byg­ga nytt var ing­en främ­man­de tan­ke för He­le­na och Kent, de ha­de re­dan va­nan in­ne. När de köp­te tomten för tolv år se­dan stod det ba­ra en li­ten som­mar­stu­ga från 1950-ta­let på den. Men det fanns bygg­rätt, och när He­le­na vän­ta­de älds­ta so­nen in­såg de att de snart skul­le växa ur stu­gan.

– Men vi gil­la­de verk­li­gen lä­get, så vi be­stäm­de oss för att byg­ga ut i stäl­let. Vi för­läng­de hu­set och byggde på en ex­tra vå­ning.

FA­MIL­JEN ANLITADE ar­ki­tek­ten Wal­ter Druml på Pris­ma ar­ki­tek­ter för ut­bygg­na­den, och när pla­ner­na på det ex­tra hu­set bör­ja­de ta form tog de kon­takt med ho­nom igen. Den här gång­en ut­rus­ta­de med lär­do­mar­na från det förs­ta hus­byg­get.

– Det jag främst lär­de mig från den gång­en var att in­te gå in och pe­ta i ar­ki­tek­tens för­slag. I det sto­ra hu­set flyt­ta­de vi i prin­cip varen­da vägg och tog bort en mas­sa av hans för­slag. Så här i ef­ter­hand in­ser jag att det ha­de bli­vit bätt­re om vi ha­de be­hål­lit ur­sprungs­rit­ning­ar­na, så den här gång­en gick vi på hans lin­je, sä­ger He­le­na.

Det sägs att man ska byg­ga tre

Vad gör man när hem­ma­kon­to­ret sväm­mar över och bo­stads­si­tu­a­tio­nen i stan ser hopp­lös ut? He­le­na Nord val­de att byg­ga ett ex­tra hus på tomten. Det lös­te fy­ra pro­blem i ett!

”Nu har jag allt här ute, och när ar­bets­da­gen är över stäng­er jag dör­ren och ’går hem’ för att va­ra med fa­mil­jen”

HE­LE­NA NORD

hus in­nan man lyc­kas fullt ut, men He­le­na och Kent tyc­ker att det räck­te med två för­sök för att pric­ka helt rätt. Det finns ing­et de ha­de gjort an­norlun­da, tvärtom.

– Dä­re­mot tyc­ker jag ab­so­lut att man ska ta hjälp av en ar­ki­tekt. Som lek­man är man gans­ka be­grän­sad när man för­sö­ker lis­ta ut hur man vill ha det. En ar­ki­tekt kan för­bätt­ra allt, sä­ger He­le­na.

– Dess­utom tyc­ker vi så him­la myc­ket om Wal­ter, han är en rik­tig gläd­je­spri­da­re! Vi gick från var­je mö­te med le­en­den från öra till öra!

HU­SET TOG 18 MÅ­NA­DER från start till mål, men med ett halv­års pa­us un­der vin­tern ef­ter att grun­den ha­de gju­tits. Ef­tersom fa­mil­jen in­te be­höv­de bo i själ­va bygg­ka­o­set den här gång­en kun­de de kos­ta på sig att lå­ta det ta me­ra tid.

– För­ra gång­en vi byggde flyt­ta­de vi in på ne­der­vå­ning­en med en ny­född ba­by. Jag låg i säng­en i var­dags­rum­met och am­ma­de när bygg­ar­be­tar­na klev in kloc­kan sju var­je mor­gon. Det var … ka­os, kon­sta­te­rar He­le­na med ett skratt.

En an­nan läxa fa­mil­jen lär­de sig av det förs­ta bygg­pro­jek­tet var att gö­ra så många val det ba­ra går in­nan allt sät­ter igång, för att slip­pa fat­ta be­slut i far­ten.

– Det är så otro­ligt många val som ska gö­ras, många fler än man kan

fö­re­stäl­la sig. Att väl­ja färg på väg­gar­na och gol­vet är de enk­las­te be­slu­ten. Det är res­ten som är klu­rigt. Allt från tjock­lek på reg­lar och bredd på föns­ter till elut­ta­gens pla­ce­ring och ma­te­ri­al­val. Ju mer man kan pric­ka av in­nan man sät­ter igång, desto enkla­re blir det, sä­ger He­le­na.

TACK VA­RE BRA pla­ne­ring höll sig pro­jek­tet in­om den av­ta­la­de bud­ge­ten. Ge­nom att spa­ra in på vis­sa håll, som att sät­ta råspont och puts på in­ner­väg­gar­na i stäl­let för att gip­sa, spack­la och må­la, spa­ra­de de in peng­ar så att de kun­de väl­ja dy­ra­re al­ter­na­tiv där de vil­le – som en fi­na­re ba­stu­pa­nel och en plats­byggd bad­rumsmö­bel. I och med att hu­set lös­te så många pro­blem för fa­mil­jen var det ock­så en bra in­ve­ste­ring att gö­ra.

För He­le­na är det dess­utom smi­digt att stu­di­on har bå­de kök och bad­rum, som ett rik­tigt kon­tor. Det sto­ra rum­met har hyrts ut till fle­ra pro­dukt­plåt­ning­ar, och har dess­utom synts i in­red­nings­re­por­tage.

– Vi får väl se om den be­hövs som ex­tra bo­en­de för bar­nen se­dan. Det är pla­ne­rat för att kun­na byg­gas på ett sov­loft, och om det be­hövs kan vi sät­ta igen ga­ra­ge­por­ten och ska­pa ett extra­rum där. Blir det ett tred­je hus nu när ni fin­sli­pat pro­ces­sen?

– Nä, ha­ha! Nu räc­ker det!

Bild: JANERIK HENRIKSSON/TT

FUNKTIONELLT. I det nya hu­set, som ock­så är He­le­na Nords kon­tor, finns ett li­tet men fullt fun­ge­ran­de kök, med fint ljusin­släpp över köks­bän­ken. Bakom väg­gen finns ba­stun, och längst bort lig­ger ga­ra­get.

Hu­set är byggt av sam­ma ar­ki­tekt som hu­vud­hu­set och må­lat i sam­ma svar­ta färg för att kny­ta ihop det hela.

LI­KA.

MODERNT. Väg­gar­na är an­ting­en kläd­da med råspont el­ler puts, ma­te­ri­al­val som pas­sar fint in i den mo­der­na ar­ki­tek­tu­ren men ock­så är bil­li­ga­re än tra­di­tio­nel­la gip­sa­de och spack­la­de väg­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.