Vitt­nes­mål från med­fång­ar­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN GUNNARSSON

KA­LI­TY Av: Martin Schib­bye, Ze­la­lem Ki­b­ret Be­za, Yet­ne­berk Ta­de­le Hab­te­ma­ri­am, Abel Wa­bel­la, Jo­manex, Reyoot Ale­mu, med fle­ra Dra­ma­ti­se­ring: Eva-ma­ria Dah­lin Re­gi: Måns La­ger­löf Med­ver­kan­de: Martin Schib­bye, Ange­li­ca Rad­volt, Da­vid Len­ne­man och Hå­kan Berg­ström Falk­hal­len Falkenberg 11 april

”Det är en in­fer­no skild­ring som i ögon­vitt­nes­re­por­ta­gets form är me­ra fruk­tans­värt le­van­de än nå­gon age­rad ge­stalt­ning kun­de va­rit.”

När Martin Schib­bye till­sam­mans med Jo­han Pers­son släpp­tes fria från Ka­li­ty­fäng­el­set i Ad­dis Abe­ba den ti­on­de sep­tem­ber 2012 ha­de han lo­vat si­na med­fång­ar att be­rät­ta de­ras histo­ri­er för värl­den. Bo­ken 438 da­gar är en del av det­ta löf­te. Rikste­a­ter fö­re­ställ­ning­en Ka­li­ty är det än me­ra.

EVA-MA­RIA DAH­LIN HAR gi­vit vitt­nesmå­len en bit­vis dra­ma­tisk form, och Rikste­a­terns chef Måns La­ger­löf har var­samt, stramt och myc­ket sak­ligt re­gis­se­rat fram en fö­re­ställ­ning som por­trät­te­rar någ­ra fängs­la­de eti­o­pis­ka jour­na­lis­ter, po­e­ter, blog­ga­re och ak­ti­vis­ter: Schib­bye och Pers­sons med­fång­ar. På var­je spel­plats un­der tur­nén del­tar även en lo­kal jour­na­list, i Falkenberg är det HN:S egen Hå­kan Berg­ström, som ger röst åt po­e­ten Us­man Bayo Ta­ta­go.

MERPARTEN AV FÖ­RE­STÄLL­NING­EN är post­dra­ma­tisk be­rättar­te­a­ter; Schib­bye själv och skå­de­spe­lar­na Ange­li­ca Rad­volt och Da­vid Len­ne­man sit­ter på sto­lar på en scen ut­an rek­vi­si­ta och lä­ser ur pär­mar. Någ­ra sce­ner är dra­ma­ti­se­ra­de: hot­ful­la för­hör, en psy­kiskt sjuk fång­es re­ak­tio­ner, en fånge som tror på ma­gi och ”ta­lar hela ti­den”. I syn­ner­het Da­vid Len­ne­man ger des­sa fång­ar in­te ba­ra röst ut­an ock­så kropp.

An­nars sak­nas det kropps­li­ga, tor­tyr åter­be­rät­tas, kans­ke av etis­ka skäl, kans­ke för att ge rös­ter­na, or­den, kraft att på egen hand ge­stal­ta det vid­ri­ga. Det kans­ke star­kas­te språk­li­ga av­snit­tet är när Martin Schib­bye själv be­skri­ver sy­nin­tryc­ken från när han och Jo­han Pers­son först an­län­der till Ka­li­ty. Det är en in­fer­noskild­ring som i ögon­vitt­nes­re­por­ta­gets form är me­ra fruk­tans­värt le­van­de än nå­gon age­rad ge­stalt­ning kun­de va­rit. Sär­skilt stark blir skild­ring­en i kom­bi­na­tion med kal­la sif­fer­upp­gif­ter om hur lång tid re­spek­ti­ve fånge till­bring­ar i det­ta hel­ve­te.

Mun­tert de­spe­ra­ta dag­dröm­mar om be­fri­el­se är en del av fång­till­va­ron. En ”hjär­te­vin­kel” finns ock­så med, en ”tagg­tråds­ro­mans”, när en av fång­ar­na får be­sök av sin ex­hust­ru, som lyc­kas smugg­la in ett kär­leks­brev.

FÖ­RE­STÄLL­NING­EN BÖR­JAR MED Schib­by­es er­in­ring­ar från när han och Jo­han Pers­son il­le­galt re­ser in i Oga­den­pro­vin­sen för att gö­ra re­por­tage om Lun­din Oils verk­sam­het. Men Schib­by­es och Pers­sons eget rätts­fall, an­kla­gel­ser­na mot dem och de­ras fri­släp­pan­de, spe­lar en myc­ket un­der­ord­nad roll i fö­re­ställ­ning­en. Hu­vud­rol­ler­na till­kom­mer med­fång­ar­na.

I någ­ra fall skild­ras häkt­nings­för­hand­ling­ar i all sin ab­sur­di­tet: en Kaf­ka­lik­nan­de värld av kon­stru­e­ra­de an­kla­gel­ser, full­stän­digt ut­an ra­tio­nell lo­gik. För­tryck ge­nom räds­la, in­te ba­ra fy­siskt ut­an i än hög­re grad psy­ko­lo­giskt. Ex­tra djä­vulskt blir det när någ­ra för­hörs­le­da­re ut­ger sig för att va­ra re­pre­sen­tan­ter för en män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tion, och för­sö­ker få den an­kla­ga­de att er­kän­na.

BLAND MED­FÅNG­AR­NA ÄR jour­na­lis­ten Reyoot Ale­mu fram­trä­dan­de. Hon blir en sär­skild vän till Schib­bye och Pers­son, och hon väg­rar skri­va un­der si­na be­nåd­nings­pap­per, ef­tersom hon an­ser att hon in­te gjort sig skyl­dig till nå­got brotts­ligt. Slå­en­de i al­la fång­ar­nas be­rät­tel­ser är hur auk­to­ri­tä­ra re­gi­mer nu­me­ra all­tid an­vän­der an­kla­gel­se­punk­ten ”ter­ro­rism”, även för in­tel­lek­tu­el­la re­gim­kri­ti­ker som ald­rig skul­le an­vän­da våld som po­li­tiskt red­skap. På så sätt re­la­ti­vi­se­ras ter­ro­rism be­grep­pet.

Bild: ANNIKA KARLBOM

LO­KAL JOUR­NA­LIST. HN:S Hå­kan Berg­ström, längst till väns­ter, gav röst åt den fängs­la­de po­e­ten Us­man Bayo Ta­ta­go.

Bild: AN­NA TÄRNHUVUD

UPPHOVSMÄN. Måns La­ger­löf har re­gis­se­rat och jour­na­lis­ten Martin Schib­bye är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re, ma­nus­för­fat­ta­re och skå­de­spe­la­re i ”Ka­li­ty”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.