Kris­ten hög­tid: Full ak­ti­vi­tet i kyr­kor­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

En påsk­helg är det själv­klart full ak­ti­vi­tet i stä­der­nas kyr­kor. På lång­fre­da­gen spe­las en kon­sert, en gång på ef­ter­mid­da­gen och en gång på kväl­len, i

Vin­bergs kyr­ka med mu­si­ken från mu­si­ka­len Je­sus Christ Su­pers­tar. Kö­ren Go­spel Bliss och 11 so­lis­ter, mer el­ler mind­re yr­kes­verk­sam­ma sång­a­re och ar­tis­ter, fram­för mu­si­ken. I Var­bergs kyr­ka fram­förs Jo­han­nes pas­sio­nen av Jo­hann Se­basti­an Bach sam­ma kväll. ”Jo­han­nes pas­sio­nen är evan­ge­lis­ten Jo­han­nes be­rät­tel­se av påskens hän­del­ser med Je­su sista da­gar i li­vet, hans dom och bru­ta­la av­rätt­ning. Bach må­lar med sin mu­sik. Man kan hö­ra smär­tan i Petrus gråt när han in­ser att han har för­rått Je­sus tre gång­er, och hö­ra hur tär­ning­en rul­lar i or­kes­tern när vak­ter­na kas­tar lott om Je­su kläd­nad”, be­rät­tar Christi­na Wi­de som di­ri­ge­rar ver­ket. Var­bergs Mo­tett­kör, ba­roc­kor­kes­ter och sång­so­lis­ter med­ver­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.