Far­ligt nä­ra sop­pa­torsk för Fast and fu­ri­ous

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHN­SON

Som van­ligt en täv­ling om vem som är tuf­fast och den kam­pen vin­ner Ja­son Statham tätt följd av He­len Mir­ren. Två-noll till Eng­land med and­ra ord.

I en tid när de fles­ta ame­ri­kans­ka film bo­lags­che­fer är över­ty­ga­de om att 3D och CGI (da­to­ra­ni­me­ring) är ac­tion­fil­mens fram­tid finns det ett pu­blik­sug ef­ter old school action med rik­ti­ga stunts och biljak­ter som i och för sig är sans­löst över­driv­na, men som än­då har ac­tionröt­ter­na kvar i 50 år gam­la Bul­lit.

Det är där­för som Fast & fu­ri­ous, och för all del även Ja­mes Bond, fort­sät­ter att va­ra vinst­ma­ski­ner.

Fast & fu­ri­ous 8, som i USA he­ter The fa­te of the fu­ri­ous, in­leds med svet­tig stre­et ra­cing i Ha­van­na, där det finns gott om skrot­fär­di­ga gam­la ame­ri­ka­na­re. Pro­lo­gen är snyggt gjord av re­gis­sö­ren F Ga­ry Gray, som för­hål­ler sig däm­pad jäm­fört med vad som kom­ma skall, och pre­cis vad fan­sen vill ha.

SE­DAN BÖR­JAR SJÄL­VA fil­men. Hand­ling­en kan be­skri­vas så här: Av fa­mil­jeskäl (för­stås!) tving­as Do­mi­nic To­ret­to (Vin Die­sel) by­ta si­da och bör­ja job­ba åt cy­ber­ter­ro­ris­ten Cip­her (Char­li­ze The­ron). Där­med får To­ret­to si­na gam­la kom­pi­sar som fi­en­der. Här bor­de en så kal­lad ma­nus­dok­tor gått in och på­pe­kat att ing­en i hela värl­den kan tro på att To­ret­to plöts­ligt är ond­ske­full, men det pri­mä­ra för re­gis­sör Gray är in­te ma­nu­set ut­an spek­ta­ku­lär action. Som det finns gott om, i syn­ner­het när fil­mens hand­ling flyt­tas till New York, men det blir än­då up­pen­bart att själ­va Fast & fu­ri­ous-kon­cep­tet bör­jar gå på tom­gång och möj­li­gen när­mar sig slu­tet, trots att bå­de ni­an och ti­an finns in­pla­ne­ra­de.

ETT DRAMATURGISKT pro­blem i nya fil­men är att dra­mats bad guys är för me­si­ga och in­te alls kan mä­ta sig med mus­kel­ber­gen Die­sel och Dway­ne John­son el­ler den ett­ri­ge Statham. The­ron, som var me­ga­tuff i Mad Max: Fu­ry Ro­ad, får här ba­ra stå fram­för en da­tor och ge märk­li­ga or­der till si­na hant­lang­a­re (syf­tet med Cip­hers cy­be­r­at­tac­ker är höljt i dun­kel). Fil­mens and­ra skurk spe­las av norr­man­nen Kristo­fer Hivju, känd från de nya Beck­fil­mer­na. Dessvär­re fram­står Hivju i det här action film sam­man­hang­et som en fjant.

Men så har vi då He­len Mir­ren, som vis­ser­li­gen ba­ra med­ver­kar i två sce­ner, men då är hon desto coo­la­re. Att 71-åri­ga Mir­ren, Oscars­be­lö­nad för sin for­mi­dab­la roll­pre­sta­tion i The Qu­een (2006), dy­ker upp i en Fast & fu­ri­ous-film är så ovän­tat att det näs­tan in­te finns på kar­tan.

”Ett pro­blem är att dra­mats bad guys är för me­si­ga och in­te kan mä­ta sig med mus­kel­ber­gen Die­sel och Dway­ne John­son el­ler den ett­ri­ge Statham.”

Bild: MATT KENNEDY

BEKYMRADE. Gäng­et i nya Fast and fu­ri­ous-fil­men drar till bå­de Ha­van­na och New York men har svårt att hål­la far­ten up­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.