Två tim­mar polsk döds­ång­est

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHN­SON

Ef­ter att ha sett Den sista fa­mil­jen vet jag fort­fa­ran­de in­te var­för den pes­si­mis­tis­ke pols­ke sur­re­a­lis­ten Zd­zislaw Beksin­ski (1929-2005) i mång­as ögon är en vik­tig konst­när. Fil­men, re­gis­se­rad av Jan P Ma­tuszyn­ski, hand­lar näm­li­gen in­te om kon­stär­ligt ska­pan­de ut­an om dö­den, döds­ång­est och döds­läng­tan.

SPELPLATSEN ÄR ETT dys­tert hög­hus­om­rå­de ut­kas­tat nå­gon­stans i Wars­za­wa. I en li­ten tvåa bor Zd­zislaw och hans hu­stru Zo­fia. I sam­ma för­ort bor pa­rets unge son To­masz som är de­pri­me­rad, psy­kiskt sjuk och själv­mords­be­nä­gen, men som ibland kla­rar av att ar­be­ta som DJ.

FIL­MEN ÄR DÖDSFIXERAD in ab­sur­dum. Och upp­re­pan­de, i be­ty­del­sen mo­no­ton. Då hjäl­per det in­te att hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Andrzej Sewe­ryn är bå­de por­trätt­lik och skick­lig.

SAMMANBITET. Stäm­ning­en är tryckt i Den sista fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.