San­na Ni­el­sen ger ut ny mu­sik – om mobb­ning

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

”Jag vill sä­ga till bar­nen att fort­sät­ta tro på sig själ­va och in­te lå­ta or­den tryc­ka ner dem.”

SAN­NA NI­EL­SEN

San­na Ni­el­sen är till­ba­ka med ny mu­sik. Sing­eln In­te ok är hen­nes mest per­son­li­ga låt hit­tills. – Jag mås­te få ut det här, sä­ger hon till TT.

In­te ok hand­lar om mobb­ning och nät­hat. San­na Ni­el­sen har själv va­rit med och skri­vit den och tex­ten ut­går från hen­nes eg­na er­fa­ren­he­ter från skol­å­ren.

– Det är ett äm­ne som har en­ga­ge­rat mig länge och jag vil­le skri­va av mig om min histo­ria från hög­sta­di­e­ti­den, det var så det bör­ja­de, sä­ger hon.

SAN­NA NI­EL­SEN BE­RÄT­TAR att hon ut­sat­tes för glå­pord i kor­ri­do­rer­na men att hon i al­la fall kun­de gå hem till en trygg fri­zon – till skill­nad från da­gens ung­do­mar.

– In­ter­net var in­te så stort på den ti­den. Jag kun­de stäl­la mig i mitt rum och sjunga Cé­li­ne Dion-lå­tar och kän­na mig stark. Så är det in­te rik­tigt i dag, sä­ger hon.

Un­der ar­be­tet med lå­ten ut­sat­tes San­na Ni­el­sen se­dan för en våg av nät­hat i sam­band med att hon pre­sen­te­ra­des som SVT:S jul­värd. Folk stör­de sig på hen­nes trö­ja och läpp­stift.

– Tröjin­ci­den­ten, det lå­ter så fruk­tans­värt me­sigt. Jag bru­kar egent­li­gen va­ra tuff vad gäl­ler so­ci­a­la me­di­er. Men här el­da­de folk upp varand­ra, det blev en så fruk­tans­värt låg ni­vå och det var så myc­ket kom­men­ta­rer att jag kän­de att det här går in­te, sä­ger San­na Ni­el­sen.

I ett upp­märk­sam­mat blog­gin­lägg sat­te hon ned fo­ten mot ha­tar­na.

– Kans­ke för att jag var mitt i pro­ces­sen att skri­va den här lå­ten och in­te tyck­te att det var okej att de skrev som de gjor­de, sä­ger San­na Ni­el­sen.

Blog­gin­läg­get fick ett starkt mot­ta­gan­de. Nu hop­pas hon ock­så att sing­eln ska få mob­ba­re att tän­ka till och att ut­sat­ta ska kän­na att de in­te är en­sam­ma.

MEN FRAM­FÖR ALLT vill hon att lyss­nar­na ska bli stärk­ta.

– Det är in­te en sorg­sen låt. Jag sjung­er ”ni vil­le se mig svag, men jag blev star­ka­re” och det är vad hela lå­ten hand­lar om. Det är po­äng­en. Det är ing­en of­fer­låt, sä­ger hon.

– Jag vill sä­ga till bar­nen att fort­sät­ta tro på sig själ­va och in­te lå­ta or­den tryc­ka ner dem. Jag ha­de min dröm och fort­sat­te att job­ba för den. De fles­ta bar­nen har ock­så dröm­mar och mål och det är det som jag tyc­ker att de ska fo­ku­se­ra på.

In­te ok släpps den 14 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.