Fak­ta: Swed­banks un­der­sök­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Swed­bank har stu­de­rat den eko­no­mis­ka ut­veck­ling­en för oli­ka typ­hus­håll se­dan 2003, då det gam­la pen­sions­sy­ste­met fa­sa­des ut helt. Un­der­sök­ning­en vi­sar att de fles­ta hus­hål­len har fått det vä­sent­ligt bätt­re. En ton­års­fa­milj be­stå­en­de av två vux­na och två barn har idag 18 750 kro­nor mer per må­nad att rö­ra sig med jäm­fört med 2003 och ett en­sam­hus­håll har 6 650 kro­nor mer per må­nad att rö­ra sig med nu jäm­fört med 2003. Men al­la har in­te fått det myc­ket bätt­re. Den ar­bets­lö­se har till ex­em­pel fått 980 kro­nor mer i må­na­den och ga­ran­ti­pen­sio­nä­ren har fått 2 060 kro­nor mer i må­na­den. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.