Pen­sio­nä­rer­na har hal­kat ef­ter

Swed­bank: De räd­das av höj­da bi­drag och läg­re skat­ter

Hallands Nyheter - - Sve­ri­ge/värl­den -

Svens­ka hus­håll har de se­nas­te 14 åren fått allt­mer peng­ar i plån­böc­ker­na – men al­la har in­te fått det på­tag­ligt bätt­re. Pen­sio­nä­rer och ar­bets­lö­sa hal­kar ef­ter öv­ri­ga hus­håll, kon­sta­te­rar Swed­bank i en un­der­sök­ning.

Ut­an sänkt in­komst­skatt och höjt bo­stads­tillägg skul­le många pen­sio­nä­rer in­te ha det bätt­re i dag än 2003, vi­sar un­der­sök­ning­en.

– Al­la har fak­tiskt fått det bätt­re se­dan 2003, men al­la har in­te fått det li­ka myc­ket bätt­re. Fram­för allt är det lön­ta­gar­na som har gyn­nats av en god re­alin­komst­ut­veck­ling, det vill sä­ga att lö­ner­na har sti­git snab­ba­re än in­fla­tio­nen, men ock­så läg­re skatt. Pen­sio­nä­rer­na räd­das av höj­da bi­drag och läg­re skat­ter me­dan ar­bets­lö­sa har haft det

tufft un­der den här pe­ri­o­den, sä­ger Ar­tu­ro Ar­ques, pri­va­te­ko­nom på Swed­bank.

Lö­ner­na ut­veck­las i takt med eko­no­min i stort. När till­väx­ten är god ökar re­al­lö­ner­na och där­med för­bätt­ras lön­ta­gar­nas eko­no­mi.

– Vi har haft en god eko­no­misk till­växt i Sve­ri­ge, och det är klart att det un­der­lät­tar för ar­bets­mark­na­dens par­ter att för­hand­la om en po­si­tiv re­al­lö­ne­ut­veck­ling när för- ut­sätt­ning­ar­na är go­da, sä­ger Ar­gues.

För ett en­sam­hus­håll har den re­a­la in­koms­ten ef­ter skatt ökat med 6 650 kro­nor per må­nad. En fa­milj med ton­års­barn har 18 750 kro­nor mer att rö­ra sig med var­je må­nad i år jäm­fört med 2003.

In­komst­pen­sio­ner­na har ökat mar­gi­nellt un­der sam­ma pe­ri­od, me­dan ga­ran­ti­pen­sio­nen är oför­änd­rad.

2016 höj­des ta­ket i a-kas­san vil­ket in­ne­bär att en ar­bets­lös har fått en in­komstök­ning med 980 kro­nor ef­ter skatt per må­nad se­dan 2003.

Det se­nas­te året har en­sam­hus­hål­let fått nå­gon hund­ra­lapp mer i plån­bo­ken och ton­års­fa­mil­jen knappt 400 kro­nor mer per må­nad. För in­komst­pen­sio­nä­ren blir det i stort sett plus mi­nus noll, me­dan det för ga­ran­ti­pen­sio­nä­ren och den ar­bets­lö­se blir en läg­re in­komst i år ef­tersom höj­ning­en av ga­ran­ti­pen­sio­nen mel­lan 2016 och 2017 äts upp av in­fla­tio­nen.

Även den som är ar­bets­lös får läg­re in­komst ef­tersom ta­ket i a-kas­san in­te räk­nas upp au­to­ma­tiskt.

– Tit­tar man kort­sik­tigt, från 2016 till 2017, ser vi att den ar­bets­lö­se och ga­ran­ti­pen­sio­nä­ren får det tufft där­för att in­koms­ter­na in­te ökar i sam­ma takt som kost­na­der­na, sä­ger Ar­gues.

Pe­ter Chal­lis/tt

FO­TO: MI­CHAEL PROB­ST/AP/AR­KIV

Svens­ka hus­håll har de se­nas­te 14 åren fått allt mer peng­ar i plån­böc­ker­na, men fram­för allt är det lön­ta­ga­re som har gyn­nats, kon­sta­te­rar Swed­bank.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.