Så blev Er­do­gan mäk­ti­gast

Sön­da­gens folk­om­röst­ning kan le­da till 12 år till vid mak­ten – allt bör­ja­de med so­por

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - So­fia Eriks­son/tt

In­te se­dan Musta­fa Ke­mal Ata­türks da­gar har nå­gon do­mi­ne­rat den tur­kis­ka po­li­ti­ken så länge som Re­cep Tayy­ip Er­do­gan. Och de förs­ta ste­gen mot att bli lan­dets mäk­ti­gas­te man togs när han såg till att so­por­na blev häm­ta­de.

Sön­da­gens folk­om­röst­ning kan ge ho­nom tolv år till som pre­si­dent.

Det var åren som Istan­buls borg­mäs­ta­re i mit­ten av 1990- ta­let som la­de grun­den till den fram­ti­da pre­si­den­tens ryk­te som en hand­ling­ens man. Trot­to­a­rer la­ga­des, vägar bygg­des och stin­kan­de so­por togs änt­li­gen om hand. Bå­de kri­ti­ker och an­häng­a­re var över­ens – Re­cep Tayy­ip Er­do­gan gjor­de ett bra jobb.

Men nu bör­ja­de ock­så Er­do­gans mer auk­to­ri­tä­ra si­da for­ma hans po­li­tis­ka och so­ci­a­la åsik­ter. Se­dan dess har för­må­gan att få sa­ker gjor­da och vil­jan att kon­trol­le­ra de­fi­ni­e­rat kar­riä­ren för en av värl­dens mest ka­ris­ma­tis­ka ledare.

– En av an­led­ning­ar­na till att Er­do­gan är så mäk­tig är att han har byggt upp ett starkt väl­jar­stöd, en tro­fast kär­na som av­gu­dar ho­nom. Myc­ket be­ror på hur han som borg­mäs­ta­re, och se­na­re som pre­miär­mi­nis­ter, sat­sa­de på in­fra­struk­tur­pro­jekt, sä­ger Jen­ny White, pro­fes­sor vid In­sti­tu­tet för Tur­ki­etstu­di­er vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

När Er­do­gans AKP kom till mak­ten 2002 in­led­des ett re­form­ar­be­te och sto­ra fram­steg gjor­des gäl­lan­de mo­dern in­fra­struk­tur och so­ci­a­la tjäns­ter för mas­sor­na. Er­do­gan tog på sig äran för den eko­no­mis­ka till­växt han ärvt av Turgut Özal, som tillät en re­li­giös mus­limsk me­del­klass att ut­veck­las. Med­lem­skaps­för­hand­ling­ar in­led­des med EU och mi­li­tä­rens makt över po­li­ti­ken be­grän­sa­des. Re­ge­ring­en ar­be­ta­de för att stär­ka kur­ders rät­tig­he­ter och unga kvin­nor med hu­vud­duk fick lov att stu­de­ra på uni­ver­si­tet.

Men med ti­den kom AKP och Er­do­gan att fram­stå som allt mer makt­full­kom­li­ga. Steg för steg av­stan­na­de de­mo­kra­ti­se­rings­ar­be­tet och Er­do­gan bör­ja­de i stäl­let un­der­mi­ne­ra makt­ba­lan­sen och in­sti­tu­tio­ner som rätts­vä­sen­de och me­di­er, som skyd­da­de och gav röst åt olik­tän­kan­de.

Ef­ter tre man­dat­pe­ri­o­der som pre­miär­mi­nis­ter, vil­ket är max­grän­sen, val­des Er­do­gan till pre­si­dent – en för­änd­ring som sig­na­le­ra­de en makt­för­skjut­ning. Ti­di­ga­re ut­sågs pre­si­den­ten av par­la­men­tet och ha­de li­ten re­ell makt, men Er­do­gan val­des av fol­ket och vi­sa­de snabbt tec­ken på att han av­såg att spe­la en stör­re roll än si­na fö­re­trä­da­re.

I dag är Er­do­gan den mest in­fly­tel­se­ri­ka po­li­ti­kern se­dan lands­fa­dern Ata­türk. Och blir det ja i folk­om­röst­ning­en om grund­la­gen på sön­dag får han be­tyd­ligt mer att sä­ga till om – vis­sa var­nar för att han blir en­väl­dig.

– Er­do­gan mo­ti­ve­ras av makt. Och han vill ha den en­sam. För att lyc­kas har han pis­kat upp na­tio­na­lism och må­lat upp sig själv som en stark ledare och be­skyd­da­re mot ut­om­stå­en­de hot mot na­tio­nen. Lyc­kas han med folk­om­röst­ning­en blir han i stort sett oan­tast­lig, sä­ger White.

FOTO: KAYHAN OZER/AP/ARKIV

”Mo­ti­ve­ras av makt”. Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan un­der ett mö­te med si­na an­häng­a­re ef­ter kupp­för­sö­ket för­ra som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.