Nio mi­nist­rar mutut­reds i Bra­si­li­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kor­rup­tions­här­van i Bra­si­li­en har nått pre­si­dent Michel Te­mers re­ge­ring.

Bra­si­li­ens högs­ta dom­stol be­slu­ta­de i tis­dags att nio mi­nist­rar ska ut­re­das.

To­talt har dom­sto­len god­känt ut­red­ning av 108 po­li­ti­ker. Nio av dem är mi­nist­rar, en­ligt be­ske­det som i bra­si­li­ans­ka me­di­er kal­las för ”bom­ben”, el­ler ”atom­bom­ben”.

Mi­nist­rar, se­na­to­rer, minst fy­ra ti­di­ga­re pre­si­den­ter och Rio de Ja­nei­ros borg­mäs­ta­re un­der OS finns bland nam­nen.

Al­la miss­tänks för att ha kopp­ling till den sto­ra för­sking­ring­soch mut­här­van kring ol­je­bo­la­get Petro­bras, där fle­ra sto­ra bygg­fö­re­tag miss­tänks ha del­ta­git.

Ut­red­ning­en, som kal­las ”ope­ra­tion bil­tvätt”, har re­dan på­gått i tre år.

De nya un­der­sök­ning­ar­na ho­tar pre­si­dent Te­mers re­dan im­po­pu­lä­ra re­ge­ring, sam­ti­digt som han för­sö­ker ta lan­det ur en svår eko­no­misk kris.

Do­ku­ment från högs­ta dom­sto­len vi­sar att nio mi­nist­rar fanns med bland po­li­ti­ker­na, bland an­nat Te­mers stabs­chef Eli­seu Pa­dil­ha, nyut­nämn­de ut­ri­kesmi­nis­ter Aloy­sio Nu­nes och jord­bruks­mi­nis­ter Blai­ro Mag­gi.

Upp­gif­ter­na skil­jer sig nå­got mel­lan oli­ka bra­si­li­ans­ka me­di­er, och an­ta­let mi­nist­rar kan vi­sa sig va­ra åt­ta i stäl­let för nio.

På lis­tan finns de ti­di­ga­re pre­si­den­ter­na Fer­nan­do Hen­ri­que Cardo­so, Luiz Iná­cio Lu­la da Sil­va och hans ef­ter­trä­da­re Dil­ma Rous­seff. Den fjär­de ti­di­ga­re pre­si­den­ten, Fer­nan­do Col­lor de Mel­lo, är nu se­na­tor.

En­ligt bra­si­li­ans­ka me­di­er finns ock­så en fem­te fö­re det­ta pre­si­dent, José Sar­ney, på lis­tan.

Högs­ta dom­sto­len har även god­känt ut­red­ning­ar mot Ri­os och São Pau­los gu­ver­nö­rer, 29 se­na­to­rer och minst 40 med­lem­mar i kon­gres­sens un­der­hus. (TT-AFP)

FOTO: ERALDO PERES/AP/ARKIV

Bra­si­li­ens pre­si­dent Michel Te­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.